”Jag behöver inte kunna läsa för jag ska bli crossförare när jag blir stor” - En studie om hur barn med läs- och skrivsvårigheter ser på läs- och skrivkunnighet.

DSpace Repository

”Jag behöver inte kunna läsa för jag ska bli crossförare när jag blir stor” - En studie om hur barn med läs- och skrivsvårigheter ser på läs- och skrivkunnighet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Jag behöver inte kunna läsa för jag ska bli crossförare när jag blir stor” - En studie om hur barn med läs- och skrivsvårigheter ser på läs- och skrivkunnighet.
Author Kristiansson, Malin ; Lundsholm, Emma
Date 2013
Swedish abstract
Vi har gjort en studie kring läsning och skrivande som mestadels har inriktats på barns tankar kring skriftspråkets funktions- samt formaspekt. Syftet har varit att undersöka vad barn med läs- och skrivsvårigheter har för tankar kring meningen med att vara läs- och skrivkunnig. Huvudfrågorna har kretsat kring varför man bör kunna läsa och skriva, samt hur man ska gå till väga när man läser och skriver. Insamling av data gjordes i form av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med barn som har ospecificerade läs- och skrivsvårigheter. Vi har intervjuat sammanlagt sex barn i årskurs två. I studien finner vi att det finns en koppling mellan barns inställning till meningen med att läsa och vad de har för uppfattningar kring att läsa. De barn som har en förståelse för meningen med att vara läs- och skrivkunnig upplever också läsningen som en roligare och mer meningsfull aktivitet Barnen har en traditionell syn på läsning. Endast ett av sex barn nämner att man kan lära sig läsa på något annat sätt än att övningsläsa kontinuerligt i en bok. Många av barnen har en diffus syn på läsning och skrivande och ser detta som förmågor de kommer ha nytta av i framtiden, men har svårt att säga vad det är för mening med att vara läs- och skrivkunnig som barn. Samtliga barn belyser vikten av att läsningen ska vara intressant. Barnen har förståelse för skrivande som ett användbart redskap man kan använda för att utveckla andra förmågor. De framhäver att skrivning är roligt när de får lov att skriva fritt. Detta fria skrivande menar de också är lärorik och kan bidra till att de lär sig. Denna studie har ökat vår förståelse och kunskap kring läs- och skrivinlärningen hos barn inom skolans verksamhet och vi diskuterar detta i vårt sista kapitel i förhållande till vår framtida roll som lärare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject intresseväckande
läsa
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
meningskapande
skola
skriva
Handle http://hdl.handle.net/2043/17059 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics