Mötet med döden

DSpace Repository

Mötet med döden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mötet med döden
Author Westrin, Maria ; Forss, Erik
Date 2014
English abstract
Forss, E & Westrin, M. Encounter with death. How nurses experience when the younger palliative patient wants to talk about death – an empirical study. Degree Project in nursing 15 credit points, Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Care Science, 2014. Background: Palliative patients increases in health care and nurses find it stressful to provide nursing care to dying patients because they feel unprepared. Palliative care exists to give the patient a dignified life even when death is approaching and does not focus on any specific age. Literature about dying is about the elderly or children but not adults in younger age. It is important to find out how nurses feel when young palliative patient want to talk about death, to increase knowledge of the taboo topic. Aim: To explore how nurses experience when the younger, 18-39 years old, palliative patient wants to talk about death. Method: Empirical interview with semi-structured questions. Six nurses were interviewed at the oncologist, Skånes University Hospital, who has worked with young palliative patients. Burnard content analysis (1991) was used as inspiration in the results work. Results: The results showed that most of the nurses experienced that a conversation about death with a young patient aroused anxiety in herself. They felt that it was more difficult to talk to younger patients than older because they could relate to themselves and their own mortality. They brought up the importance of listening and confirming the patient in the difficult situation, but also to be supported in their work that they perform. Conclusion: It is important to increase the knowledge of how nurses experience when the younger the patient expresses thoughts, feelings and experience surrounding the death. The conversation about death is an area that is not addressed enough in the nurses program; instead the focus is on a general empathy. This can lead to that nurses find it difficult to manage when a conversation of death occurs.
Swedish abstract
Forss, E & Westrin, M. Mötet med döden. Hur sjuksköterskor upplever när den yngre palliativa patienten tar upp samtalet om döden – en empirisk studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2014. Bakgrund: Palliativa patienter blir allt fler inom vården och sjuksköterskor upplever det som stressfyllt att ge omvårdnad till döende patienter på grund av att de känner sig oförberedda. Palliativ vård finns till för att ge patienten ett värdigt liv även när döden närmar sig och inriktar sig inte på någon specifik ålder. Litteratur om döendet handlar om äldre eller barn men inte vuxna i yngre ålder. Det är viktigt att ta reda på hur sjuksköterskor känner när samtalet om döden tas upp med yngre palliativa patienter, för att få ökad kunskap inom det tabubelagda ämnet. Syfte: Att belysa hur sjuksköterskor upplever när den yngre, 18-39 år, palliativa patienten tar upp samtalet om döden. Metod: Empirisk intervjustudie med semistrukturerade frågor. Sex stycken sjuksköterskor intervjuades på Onkologen, Skånes Universitetssjukhus, som har jobbat med unga palliativa patienter. Burnards innehållsanalys (1991) användes som inspiration i resultatarbetet. Resultat: Resultatet visade på att de flesta sjuksköterskorna upplevde att ett samtal om döden med en ung patient väckte ångest hos hen själv. De upplevde att det var svårare att prata med yngre patienter än med äldre då de kunde relatera till sig själva och deras egen dödlighet. De tog upp vikten av att lyssna och bekräfta patienten i den svåra situationen, men även att själva få stöd i det arbete som de utför. Sammanfattning: Det är viktigt att öka kunskapen om hur sjuksköterskan upplever när den yngre patientens uttrycker tankar, känslor och upplevelsen kring döden. Samtalet om döden är ett område som inte tas upp tillräckligt i grundutbildningen utan fokus ligger på en allmän empatisk förmåga. Detta kan leda till att sjuksköterskor har svårt att hantera när ett samtal om döden inträffar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Do¨den
palliativ va°rd
samtal
sjuksko¨terskor
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/17071 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics