Man lär sig vad det hette och så - Att arbeta språkutvecklande i en förstaklass med gemensamma upplevelser som grund

DSpace Repository

Man lär sig vad det hette och så - Att arbeta språkutvecklande i en förstaklass med gemensamma upplevelser som grund

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Man lär sig vad det hette och så - Att arbeta språkutvecklande i en förstaklass med gemensamma upplevelser som grund
Author Frank, Maria ; Ulonska, Martha
Date 2014
Swedish abstract
Detta arbete föranleds av ett genom forskning och rapporter konstaterat faktum – undervisningen för andraspråkselever uppfyller inte de mål som uttrycks i Lgr 11. Att undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov, är något som enligt en granskning av Skolinspektionen skolan inte lyckas uppnå. Detta gör att andraspråkselever ofta ges sämre möjligheter till skolframgång, vilket i sin tur kan påverka deras tillgång till maktarenor i samhället. Dessa elevers specifika förutsättningar kan bemötas på en rad olika sätt, i detta examensarbete presenteras ett av dem. Vi undersöker ett språkutvecklande arbetssätt som utgår från gemensamt gjorda upplevelser i en förstaklass. Genom att följa en klass under åtta tillfällen, ville vi få syn på hur en sådan undervisning kan läggas upp, samt hur detta emottas av eleverna. I analysen utgår vi från teoretiker som menar att lärande sker i samspel med andra, att egen språklig produktion är avgörande för andraspråksutveckling respektive att det för en språkligt heterogen elevgrupp är särskilt viktigt att kunna koppla undervisningsstoffet till en kontext. Vi tycker oss genom undersökningen kunna konstatera att den här undervisningen som låter ämnesstoffet kretsa kring upplevelser, med en tydlig struktur runt begreppsinlärning kan innebära just detta: eleverna kan sätta in kunskaperna i en meningsfull kontext som underlättar ett lärande i samspel och ger möjlighet till egen språklig produktion.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 79
Language swe (iso)
Subject andraspråksinlärning
språkutvecklande arbetssätt
lärande i samspel
kunskap och makt
egen språklig produktion
kontextualisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/17107 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics