Socionom som yrkesval - en studie om mäns och kvinnors tankar och föreställningar om sitt yrkesval

DSpace Repository

Socionom som yrkesval - en studie om mäns och kvinnors tankar och föreställningar om sitt yrkesval

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Socionom som yrkesval - en studie om mäns och kvinnors tankar och föreställningar om sitt yrkesval
Author Holst, Jennifer ; Broström, Therese
Date 2014
Swedish abstract
Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad. På arbetsmarknaden utgör kvinnor med utbildning från social omsorg alternativt socionomutbildning 85 procent av arbetsdeltagarna. Detta är bakgrunden till studiens syfte som är att undersöka vad som påverkat studenternas yrkesval och vilka föreställningar som förekommer om yrket. Vidare är syftet att undersöka om det finns likheter och skillnader i männens och kvinnornas tankar och upplevelser om yrkesvalet. En kvalitativ metod har tillämpats i undersökningen. Sex studenter, tre kvinnor och tre män på socionomprogrammet har intervjuats. De teoretiska begreppen isärhållande, manlig norm, genuskontraktet, handlingshorisont, självuppfattning, föreställningar, maskulinitet och hegemoni har tillämpats för att analysera det empiriska materialet. Främsta skälet för kvinnorna och männen att söka till socionomprogrammet är att hjälpa människor och skapa bättre förutsättningar för klienter. Männens och kvinnornas intresse för yrket har väckts genom olika erfarenheter och signifikanta andra. Männens och kvinnornas föreställningar om yrket är att det innebär myndighetsutövning. Både kvinnliga och manliga förebilder behövs inom yrket då individer vanligtvis anförtror sig till samma kön menar kvinnorna och männen. Det finns för och nackdelar att vara i minoritet inom ett kvinnodominerat yrke enligt männen, männen menar att kvotering kan innebära att en anställning grundar sig på kön i stället för kunskaper. I framtiden kan både kvinnorna och männen tänka sig en yrkeskarriär med högre befattning för att kunna skapa förändringar och påverka klienters levnadsvillkor. Studiens slutsats är att det finns ett fåtal skillnader i männens och kvinnornas föreställningar om yrket och vilka skäl som anges till yrkesvalet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject föreställningar
yrkesval
socionom
kön
genus
Handle http://hdl.handle.net/2043/17115 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics