Bildskapande i förskolan. Pedagogers syn på bildskapande i förskoleverksamheten

DSpace Repository

Bildskapande i förskolan. Pedagogers syn på bildskapande i förskoleverksamheten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bildskapande i förskolan. Pedagogers syn på bildskapande i förskoleverksamheten
Author Waszkiewicz, Lidia
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka förskollärares syn på barns bildskapande samt bredda min kunskap om hur pedagoger arbetar med bildskapande i förskoleverksamheten. Syftet var även att ta reda på vad pedagogerna vill uppnå med bildarbetet och hur pedagoger organiserar miljön i skapande aktiviteter. Jag ville också få svar på hur de intervjuade pedagogerna arbetar med att utveckla barns visuella kompetens. Metoden som användes i undersökningen var den kvalitativa intervjun och totalt intervjuades sex pedagoger, varav en via mail och telefon. Resultatet visade att pedagogerna var medvetna om att bildskapande är en viktig uttrycksform för barns allsidiga utveckling och de trodde att deras förhållningssätt påverkade barnens bildskapande. Pedagogerna menade att i arbetet med bild så var det viktigt att använda olika sorters material, att koppla ihop bildskapande arbete med barnens upplevelser och att ge utrymme för upptäckande med betoning på det fria skapandet. Pedagogerna i studien sa sig ge barnen varierande utrymme för bildskapande aktiviteter beroende på barnens ålder. Min studie visar även att det är flera andra viktiga faktorer som påverkar det bildskapande arbetet i förskolan. En viktig slutsats från studien är att kunskap om barns bildskapande var stor hos de intervjuade pedagogerna och i synnerhet hos dem som arbetade på förskolor med bildinriktning.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject bildskapande
estetik
förskollärare
skapande miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/17125 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics