Interaktiv forskning : ett sätt att utveckla handledning och lärande?

DSpace Repository

Interaktiv forskning : ett sätt att utveckla handledning och lärande?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Interaktiv forskning : ett sätt att utveckla handledning och lärande?
Author Harju, Anne
Date 2012
Swedish abstract
Projektet som presenteras rör examensarbeten på lärarutbildningen. En tanke med examensarbeten är att de ska förena teori och praktik, d.v.s. att studenter genom uppfyllande av vetenskapliga kriterier ska ges möjlighet att fördjupa sig i och få kunskap om sådant som är av relevans för det framtida yrket (Högskoleverket 2006b, Kursplan LL200G, LL6110G, Malmö högskola). Det vetenskapliga betonas samtidigt som också stor vikt läggs på lärande i förhållande till ”praktiken”. I projektet är avsikten att undersöka huruvida interaktiv handledning i examensarbeten kan ge praktisk nytta i form av ökade kunskaper om verksamhetsfältet, samtidigt som vetenskapliga kriterier uppfylls. Projektet har två syften. Det första syftet är att undersöka användandet av interaktiv forskning som metod i arbetet med handledning av examensarbeten. Fokus i handledningen ligger då på en kollektiv och interaktiv process där handledarens roll i hög grad är att understödja gemensamma reflektioner. Detta ställer krav på att närma sig studenterna med öppenhet och acceptans och med förmåga till tillit och känslighet (Svensson 2002). Det andra syftet är att tillsammans med studenter nå ökad förståelse för lärarprofessionens innehåll och utmaningar genom att vara involverad i studenternas examensarbeten. Som Linnér och Lundin (2011) påpekar kan processen i examensarbetet vara dubbelriktad, d.v.s. studenternas diskussioner och frågor till sitt eget material är något som också handledaren lär av. Detta gäller ännu mera om handledaren tillsammans med studenter undersöker ”praktiken” för att skapa kunskap. Frågan som ställs är vilken typ av kunskap som genereras utifrån denna interaktiva process, i förhållande till handledning av examensarbeten, studenters lärande och kunskaper om ”praktiken”. Genom hela processen genomförs en parallell undersökning som inkluderar de moment som en forskningsprocess innebär: inläsning av tidigare forskning, insamling av empiriskt material, analysarbete och publicering av resultat. Projektet tar vetenskapsteoretiskt avstamp i interaktiv forskning som är en inriktning inom aktionsforskning, men som till viss del skiljer sig från denna. I stället för fokus på handling och förändring riktar sig interaktiv forskning mer mot gemensam kunskapsbildning (Svensson 2002). Forskningen knyter därmed an till en tradition kring lärande som handlar om att erbjuda miljöer och möjligheter som stimulerar till ett student aktivt lärande.
Link http://conferences.chalmers.se/index.php/tlhe/nu20... (external link to publication)
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note NU2012, 17-19 oktober 2012, Göteborg, Sweden
Handle http://hdl.handle.net/2043/17151 Permalink to this page
Link http://www.nu2012.se/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics