Språksyn i ett språkutvecklingsperspektiv - en analys av språksynen i svenskämnets kursplan och skriftlig lärarrespons

DSpace Repository

Språksyn i ett språkutvecklingsperspektiv - en analys av språksynen i svenskämnets kursplan och skriftlig lärarrespons

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språksyn i ett språkutvecklingsperspektiv - en analys av språksynen i svenskämnets kursplan och skriftlig lärarrespons
Author Thambert, Sabina ; Nicklasson, Ditte
Date 2014
Swedish abstract
Detta examensarbetes syfte är att analysera språksynerna som framkommer dels i kursplanen för svenskämnet i Lgr11 och dels i några aktiva lärares skriftliga respons på autentiska elevtexter. Detta för att kunna göra en jämförelse dem emellan och således kunna föra en diskussion om i vilken utsträckning dessa kongruerar samt hur dessa förhåller sig till teorier kring språkutveckling. Därtill diskuteras den politiska kontextens påverkan i lärares arbete. För att kunna analysera dessa olika typer av texter har två olika analysteorier använts. Metoden som används är en textanalytisk studie där ena delen utgörs av en brukstextanalys och den andra av en kritisk närläsning. De slutsatser som har gjorts har förhållits till tidigare forskning kring språkutveckling och språksyn som till viss del har kongruerat med vår undersökning. Denna visar att språksynen som skrivs fram i kursplanen för svenska är komplex samt att de aktuella lärarna tenderar att i större utsträckning praktisera en system-språksyn än vad de praktiserar en kommunikation-språksyn i responsen på elevtexter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Språksyn
Språkutveckling
Skriftlig respons
Lgr 11
Nedglidning
Textnivåer
Handle http://hdl.handle.net/2043/17186 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics