Hur idrottslärare väcker intresse för fysisk aktivitet och hälsa

DSpace Repository

Hur idrottslärare väcker intresse för fysisk aktivitet och hälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur idrottslärare väcker intresse för fysisk aktivitet och hälsa
Author Lindqvist, Maria ; Öhrström, Cassandra
Date 2014
English abstract
We have in our thesis examined and analyzed how teachers in physical education (PE) are working to attract an interest among students for physical activity and health today and in the longer term. The research question is as follows: How do PE teachers work in today's schools with health and physical activity to engage all students and to arouse their interest in continued involvement in physical activity and health? How does a PE teacher work with teaching strategies that can help increase students' interest in further physical activity? We have in our thesis also highlighted research on the subject to pay attention to how the PE teacher creates a commitment from the student to physical activity and healthy lifestyles with a view to achieving a lasting wellness. The method used for this study is a qualitative interview method to get answers to our questions in the survey. The sample for the study consisted of nine PE teachers they were all active in primary schools in southern Sweden. We also used scientific reports and studies to reaching the conclusion. In our study, we concluded that the physical activity lessons consisted mostly of various ball games that focused on achievement and competition, contrary to the purpose of physical education. Students who were not interested in ball sports and are physically inactive and sedentary, with poorer motor skills and fitness were disadvantaged, which can create a negative experience in a way that does not promote an interest in continued physical activity in a longer perspective. The conclusions we reached in our study was that the teachers are trying to strive to bring a greater commitment to health and physical activity to the students by trying to vary the teaching as much as possible as time permits. They also gave the students influence on the teaching in hope of increasing interest. What we came up with is that PE teachers have to be very careful in their interpretation of the curriculum and the design of its planning. It works not only to plan after their own experiences without regard to familiarize themselves with what the key points of interest are and commitment. Obviously, it is not easy to design lessons where all pupils 'interest saturate every time, but the goal of the PE teacher is trying to get is both the important parts of the curriculum and pupils' interest and willingness to participate in each lesson.
Swedish abstract
Vi har i vårt arbete undersökt och analyserat hur lärare i idrott och hälsa arbetar för att väcka ett intresse hos elever för fysisk aktivitet och hälsa i dag och i ett längre perspektiv. Våra frågeställningar var: Hur arbetar idrottslärare i dagens skola med hälsa och fysisk aktivitet för att engagera alla elever och för att väcka deras intresse för fortsatt engagemang för fysisk aktivitet och hälsa? Hur arbetar idrottslärare med undervisningsstrategier som kan bidra till att öka elevers intresse för vidare fysisk aktivitet? Vi har i vårt arbete också belyst forskning i ämnet för att uppmärksamma hur idrottsläraren skapar ett engagemang hos eleven för fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil med syfte att uppnå ett varaktigt välbefinnande. I vår studie använde vi oss av en kvalitativ intervjumetod för att få svar på våra frågor i undersökningen. Urvalet till studien bestod av nio idrottslärare som alla var verksamma i grundskolor i södra Sverige. Vi kommer också att använda oss av vetenskapliga rapporter och studier för att komma fram till en slutsats. I vår studie kom vi fram till att den fysiska aktiviteten på lektionerna bestod mest av olika bollspel som fokuserade på prestation och tävling, tvärtemot syftet med idrottsämnet. Elever som inte är intresserade av bollspel eller är fysiskt inaktiva och stillasittande, med sämre motorik och kondition blev missgynnade, vilket kan skapa en negativ upplevelse som inte främjar ett intresse för fortsatt fysisk aktivitet i ett längre perspektiv. De slutsatser vi kom fram till i vår studie var att lärarna försöker att sträva efter att väcka ett större engagemang för hälsa och fysisk aktivitet hos eleverna genom att försöka variera undervisningen så mycket som möjligt i mån av tid. De gav också eleverna inflytande på undervisningen i hopp om ökat intresse. Det vi kom fram till är att idrottslärare måste vara väldigt noggranna i sin tolkning av läroplanen och med utformningen av sin planering. Det fungerar inte att endast planera efter egna erfarenheter utan det gäller att sätta sig in i vad som är nyckelpunkterna till intresse och engagemang. Självklart är det inte lätt att utforma lektioner där alla elevers intresse mättas varje gång, men målet för idrottslärare är att försöka få med både de viktiga delarna av läroplanen och elevernas intresse och vilja att delta på varje lektion.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 96
Language swe (iso)
Subject Fysisk aktivitet
hälsa
ämnet idrott och hälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/17188 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics