#dennyaskolan - en undersökning av IKT-användnings påverkan på lärarrollen och svenskämnet

DSpace Repository

#dennyaskolan - en undersökning av IKT-användnings påverkan på lärarrollen och svenskämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title #dennyaskolan - en undersökning av IKT-användnings påverkan på lärarrollen och svenskämnet
Author Ekström, Edvard ; Hanson, Linus
Date 2014
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att undersöka hur IKT-användning påverkar svenskämnet och svensklärarrollen. Med utgångspunkt i en tanke om ett svenskämne som genomgår ett paradigmskifte vill vi undersöka var och hur detta syns ur ett lärarperspektiv. Vi har därför intervjuat ett antal svensklärare om deras syn på arbetet med IKT och digitala tekniker. Vi har frågat både om IKT-användningen i relation till deras roll som lärare i klassrummet och olika arbetsmoment i svenskämnet. Deras svar har satts i relation till pedagogiska teorier och analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I undersökningen framkommer det att lärarrollen utmanas och är i behov av en omdefiniering i och med ett ökat IKT-användande. Lärarna uttrycker också hur det processorienterade skrivandet förbättrats när eleverna arbetar digitalt, medan läsning och förståelse lyfts upp som ett problemområde. I deras svar är informationssökning på internet också en aktuell fråga. Elevernas förmåga att sovra bland källor och hitta rätt sökord är många gånger bristfällig och därför något som lärarna måste arbeta aktivt med.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject digitala medier
gemensamt skrivande
IKT
lärarrollen
läsning
svenskämnet
Handle http://hdl.handle.net/2043/17229 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics