Mellan sabeln och väggen - Om hur lärare och elever uppfattar olika bedömningsformer inom utbildningen i svenska för invandrare

DSpace Repository

Mellan sabeln och väggen - Om hur lärare och elever uppfattar olika bedömningsformer inom utbildningen i svenska för invandrare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mellan sabeln och väggen - Om hur lärare och elever uppfattar olika bedömningsformer inom utbildningen i svenska för invandrare
Author Gabard, Miguel
Date 2014
Swedish abstract
Det här examensarbetet handlar om problematiken iarbetet med omdömen och framför allt i arbetet med den summativa och den formativa bedömningens -även kallade bedömning av lärande respektive bedömning för lärande– implementering under lärandeprocessen. Det handlar också om att de krav som sfi-lärarna och sfi-eleverna har på sig att uppfylla kunskapsmålen kan betraktas som grunden till problematiseringen. Syftet har varit att försöka belysa hur samspelet mellan dessa två bedömningsformer ser ut ur lärarnas och elevernas perspektiv i klassrummet genom att fokusera på hur de implementeras, används och uppfattas av både lärare och elever och hur det påverkar deras relation till varandra. Resultatet visar att det fortfarande finns att göra för att implementera ett samspel mellan båda bedömningsformerna och att det trots allt finns en viss medvetenhet om vart man är på väg att bedöma efter lärarnas agerande. Vidare verkar det vara relativt svårt att få eleverna att inse att det inte bara gäller att skriva det nationella provet och att det är en lärandeprocess.Det finns en viss brist på samsyn bland lärarna i frågan trots kollegiala satsningar på samförståelse. Litteraturen förstärker känslan av att arbetet med båda bedömningsformerna ger positiva effekter vilket arbetet delvis ger belägg för, åtminstone inom den aktuella skolan. Det går egentligen inte att dra generella slutsatser på grund av att undersökningen bara genomfördes i en skola och därför föreslås någon typ av vidare forskning i området med andra variabler och större antal informanter.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject Svenska för invandrare
formativ bedömning
summativ bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17262 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics