En fallstudie av samarbete mellan förälder och olika aktörer kring barn med språkstörning

DSpace Repository

En fallstudie av samarbete mellan förälder och olika aktörer kring barn med språkstörning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title En fallstudie av samarbete mellan förälder och olika aktörer kring barn med språkstörning
Author Regner, Anna
Date 2014
Swedish abstract
Sammanfattning Regner, Anna (2014). En fallstudie av samarbete mellan förälder och olika aktörer kring barn med språkstörning. (A case study of cooperation between parent and various actors around children with language disorders). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagog-programmet, Malmö högskola. Bakgrund: Språket, som är en mycket viktig del av individen, är komplext och består av olika delar; form (fonologi och grammatik), innehåll (semantik) och användning (pragmatik). Redan det ofödda barnet tar del av språket genom mammans ljud och rytm och när det är fött börjar det kommunicera med omgivningen för att få sina behov tillgodosedda. Efterhand förfinas detta till ord, meningar och ordförråd. De flesta barns språkutveckling följer samma mönster, men i olika takt där de barn med mest avvikande utveckling anses ha en språkstörning. Tidigare forskning pekar på att mellan 7-46% av förskolebarnen i en årskull har en språkstörning, 1-2% har en grav språkstörning (Westerlund 1994). Studien utgår från kognitiv, sociokulturell, behavioristisk och naivistisk teori. Metod: Studien bygger på enskilda intervjuer med en förälder och olika aktörer som har erfarenhet av att arbeta med barn som har en språkstörning. Denna metod valdes för att kunna höra olika röster med olika erfarenheter kring barn med språkstörning. Syfte: Syftet med studien är att synliggöra de olika aktörernas arbete och samarbete i relation till barn med språkstörning i förskolan. Vidare syftar studien till att belysa förbättringar inom samarbetet för framtida arbete. Frågeställningar: • Hur beskriver aktörerna sitt arbete kring barn med språkstörning? • Hur beskriver aktörerna sitt samarbete kring barn med språkstörning? • Vilka hinder har aktörerna träffat på? Resultat: Resultatet visar att det finns en gemensam syn på vad ordet språkstörning står för och hur de olika aktörerna arbetar med detta. Vidare är samarbetet aktörerna emellan komplext och består av flera olika moment där alla respondenter ingår för att hjälpa barnet med språkstörning. Ett samarbete innebär inte att alla per automatik har kontakt med alla utan vilka aktörer som är involverade beror på språkstörningens art. Genomgående så läggs fokus i samarbetet på att aktörerna har en god dialog så i syfte att barnet med språkstörning ska få möjlighet utvecklas så långt det är möjligt. Nyckelord: förskola, samarbete, språkstörning, språksvårigheter
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject förskola, samarbete, språkstörning, språksvårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/17287 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics