Samspel mellan barn med och utan en språkstörning - ur pedagogers perspektiv

DSpace Repository

Samspel mellan barn med och utan en språkstörning - ur pedagogers perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samspel mellan barn med och utan en språkstörning - ur pedagogers perspektiv
Author Strandberg, Jennifer ; Babic, Leonora
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att ta reda på hur samspelet yttrar sig mellan språkbarn, ett barn med en diagnostiserad språkstörning och dragarbarn, ett barn med en normal språkutveckling, ur pedagogers perspektiv. I kapitlet centrala begrepp kommer vi att behandla de begrepp som är centrala i vårt arbete, men framför allt i vår analys. Vi kommer att redovisa för hur språkstörning kom på tal samt hur det har utvecklats de senaste decennierna. Avslutningsvis i detta kapitel kommer vi att ta upp Jean Piaget och Lev Vygotskij då deras tankar om språkutveckling har spelat stor roll i vår analys. Under metod kan man läsa om metodval, urval samt genomförande av vår studie. Resultat och analys vävs samman i ett kapitel och här har vi med hjälp av litteratur analyserat de svar vi fått av våra kvalitativa intervjuer. Studiens resultat visar på att det finns olika aspekter som spelar en viktig roll vid gynnsam språkutveckling. Slutligen kommer diskussion och slutsats, vi kommer här att reflektera och diskutera över studiens resultat samt kritiskt reflektera över vårt val av metod.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Dragarbarn
Samspel
Språkbarn
Språkstörning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17289 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics