Strategi i växande småföretag

DSpace Repository

Strategi i växande småföretag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Strategi i växande småföretag
Author Hellström, Hampus ; Pettersson, Martina
Date 2014
English abstract
Small businesses account for a large part of the Swedish jobs in today's labour market, which is an interesting context to investigate because of their contribution to a sustainable economic society. There is a problem in current strategy research where the research has focused on larger companies, which means that existing theories and models are not suited to small business situation. The study investigates strategy in growing small business from a practical perspective and then explains the small business strategy with the overall strategy theory to create a deeper understanding of small business strategy The research has resulted in three identified area groups that influence how strategy designed and conducted in growing small businesses. Area teams process, impact and outcome together form a simplified model of how the partisan strategic work looks like. The process consists of the internal processes that are implemented to create the strategy, impacts are the internal and external factors that have an impact on the strategy and outcome is the result of the strategic work. The model shows a simplified picture of small businesses practical strategy.
Swedish abstract
Småföretagen står för en stor del av de svenska arbetstillfällena på dagens arbetsmarknad vilket är en intressant kontext att undersöka på grund av deras bidrag till ett hållbart ekonomiskt samhälle. Det finns en problematik inom strategiforskning där forskningen har fokuserat på större företag vilket medför att befintliga teorier och modeller inte är anpassade till småföretagens situation. Studien utreder strategi i växande småföretag utifrån ett praktiskt perspektiv för att sedan förklara småföretagens strategiarbete med övergripande strategiteori för att skapa en djupare förståelse av småföretagens strategiarbete Forskningen har resulterat i tre identifierade områdesgrupper som påverkar hur strategi utformas och bedrivs i växande småföretag. Områdesgrupperna process, påverkan och utfall bildar tillsammans en förenklad modell för hur det partiska strategiska arbetet ser ut bland undersökta småföretag. Process utgörs av de interna processer som genomförs för att skapa strategin, påverkan utgörs av interna och externa faktorer som har påverkan på strategiarbetet och utfall är resultatet av det strategiska arbetet. Modellen visar en förenklad bild av småföretagarnas praktiska strategiarbete.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Strategy
Small Business
Handle http://hdl.handle.net/2043/17299 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics