Visuell kultur i skolan -en kritisk diskursanalys av vilken inverkan lärares urval av bilder och visuella media kan ha på skolans visuella kultur

DSpace Repository

Visuell kultur i skolan -en kritisk diskursanalys av vilken inverkan lärares urval av bilder och visuella media kan ha på skolans visuella kultur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Visuell kultur i skolan -en kritisk diskursanalys av vilken inverkan lärares urval av bilder och visuella media kan ha på skolans visuella kultur
Author Stjärne Nordqvist, Karin ; Söderholm, Sophie
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att lyfta fram och öka förståelsen för lärares roll i skolans visuella kultur. Utifrån detta syfte ställer vi oss två forskningsfrågor: Hur berättar lärare i årskurs F-3 om sitt urval av och arbete med bilder och visuella media? Hur kan vi förstå skolans visuella kultur genom deras berättelser? I vårt arbete utgår vi från teorier om visuell kultur. Arbetets undersökning innefattar intervjuer med sju lärare verksamma i årskurs F-3. I analysen av empirin använder vi oss av kritisk diskursanalys som metod med fokus på textens ordval och modalitet. Vi har även sett till vilka diskursiva praktiker lärarna agerar inom och vilken social praktik de förhåller sig till i sina berättelser. Resultatet visar att lärarna rör sig inom flera olika diskurser, samtidigt som det saknas en övergripande urvalsdiskurs. Lärarna anger att de använder sig av olika strategier för sitt urval av bilder och visuella media till sin undervisning. Lärarnas användande av bildbegreppet och deras urvalsstrategier speglar lärarnas egna visuella kultur. En gemensam urvalsstrategi är att de utgår från eleverna i sitt urval. Samtidigt präglas den diskursiva praktiken av deras egen visuella kultur. I detta konstrueras eleverna som delaktiga eller icke-delaktiga i skolans visuella kultur.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject kritisk diskursanalys
värdepedagogik
bildsemiotik
urval
visuell kultur
årskurs F-3
Handle http://hdl.handle.net/2043/17341 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics