Pedagogisk dokumentation - Hur hinner vi med den också?

DSpace Repository

Pedagogisk dokumentation - Hur hinner vi med den också?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogisk dokumentation - Hur hinner vi med den också?
Author Jørgensen, Louise Lindhart ; Strauss, Martin
Date 2014
Swedish abstract
Syfte: Vårt syfte med denna studie är att försöka få en fördjupad förståelse av hur pedagoger ser på tidsaspekten som ett hinder för arbetet med pedagogisk dokumentation och vi är intresserade av hur pedagogisk dokumentation kan bli en integrerad del i det pedagogiska arbetet. Frågeställningar: Hur kan pedagogisk dokumentation bli en integrerad del av arbetet? Hur kan barnen bli delaktiga och få inflytande i den pedagogiska dokumentationen? Hur får förskollärare tiden att räcka till så att de hinner med reflektionerna kring den pedagogiska dokumentationen? Metod: Vi har utgått från ett tolkande perspektiv. Utifrån halvstrukturerade intervjuer av fem förskollärare har vi gjort en kvalitativ studie. Teoretisk referensram: Vår tolkning grundar sig i Lev Vygotskijs sociokulturella teori, Michail Bachtins tankar om dialogiska möten och det konstruktionistiska perspektivet. Empirisk insamling: I den empiriska insamlingen framkommer likheter och skillnader i förskollärarnas arbetssätt. Vi har sett fördelar och nackdelar med dessa arbetssätt men tiden nämner alla som en utmaning i arbete med pedagogisk dokumentation. Slutsats: Pedagogisk dokumentation tar tid och vi måste låta den ta tid, framförallt i början. Det är viktigt att både kollegor och barn är delaktiga i dokumentationen och reflektionen, och om pedagogisk dokumentation ska bli en integrerad del i vardagen är tvungna att ändra på gamla strukturer. Om vi har viljan att ändra på vårt arbetssätt och ser fördelarna med pedagogisk dokumentation, blir det lättare att inte fokusera på svårigheterna som till exempel tiden.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Pedagogisk dokumentation
Reflektion
Tid
Handle http://hdl.handle.net/2043/17369 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics