Performance impacts of profiling multi-threaded applications with flexible analysis tools

DSpace Repository

Performance impacts of profiling multi-threaded applications with flexible analysis tools

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Performance impacts of profiling multi-threaded applications with flexible analysis tools
Author Hardwicke, Alexander
Date 2014
English abstract
The aim of this study was to investigate how the use of profilers impacted the performance of multi-threaded applications. This study was undertaken in the framework of a project for Edument AB, creators of one of the profilers investigated in this study. Specifically, the study aimed to find out what additional overhead can result in profiling multi-threaded applications, with regards to CPU use, memory use, and additional time taken to complete execution. The paper hypothesised that the selection of data that each profiler recorded would impact the performance, with those that recorded a very large amount of detail about the application being profiled would introduce a higher overhead. A selection of five profilers was made, each profiler offering a range of features and functionality, and a test application was written to simulate a multi-threaded application. A very lightweight application, referred to as the monitoring application, was also written which recorded the overhead each profiler used, along with the overhead of the test application and the time taken to run. Essentially, each profiler was itself profiled by the monitoring application, ensuring consistent overhead data was gathered for each profiler. The results of the study showed that the choice of profiler can have a substantial impact on the performance of the application being profiled. One profiler resulted in execution of the test application taking 513% as much time to run, and adding an overhead of 1400% memory use. After analysing this data, there appeared to be a correlation between what features the profilers recorded and the overhead, consistent with the hypothesis put forward at the beginning of the study.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka hur användningen av profilers påverkade prestandan hos flertrådade applikationer. Studien genomfördes inom ramen för ett projekt med Edument AB som skapat en av de profilers som undersökts i studien. Mer specifikt så syftade studien till att ta reda på vilken ytterligare CPU-tid och RAM som användes och hur mycket längre tid det tog att exekvera en flertrådad applikation vid användningen av profilers. Uppsatsens hypotes var att valet av data som varje profiler registrerade skulle påverka prestanda, och att de som registrerade fler detaljer om applikationen skulle ha störst påverkan. Fem profilers valdes ut med olika egenskaper och funktioner och en testapplikation skrevs för att simulera en flertrådad applikation. En minimalistisk applikation skrevs också och användes för att registrera varje profilers påverkan på RAM och CPU, samt hur testapplikationen påverkades av profilern. Alltså, varje profiler har var för sig blivit profilerad för att försäkra att samma data konsekvent samlats in. Resultaten visade att valet av profiler kan ha stor påverkan på den profilerade applikationens prestanda. Användningen av en av profilerna ledde till att testapplikationen tog 513% så lång tid att exekvera och lade också till 1400% ytterligare RAM-användning. Efter en analys av insamlade data verkade det finnas ett samband mellan de funktioner som varje profiler erbjöd och påverkan på applikationens prestanda vilket stämmer överens med uppsatsens hypotes.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 34
Language eng (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/17390 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics