Elev och identitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elev och identitet
Author Cizmic, Manja
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vad verksamma lärare på en homogent integrerad skola har för tankar kring elevers identitet, samt vad de har för förhållningssätt kring elevers kunskapsinhämtning baserat på identitet. För att undersöka detta har kvalitativ forskningsintervju använts som metod. Resultatet visar att lärarna ansåg begreppet identitet av yttersta vikt, dock av andra anledningar än just jag ämnade fokusera på. Vidare kan det konstateras att lärarna arbetar med identitet men att det är ett mångtydigt begrepp, och kan således tolkas och tillämpas på olika sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject elevers identitet
motivation
Vygotskij
identitet
mångkulturalitet
kunskap och kunskapsinhämtning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17412 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics