Preschool outdoor environment i the urban context/Förskolans utemiljö i den urbana kontexten

DSpace Repository

Preschool outdoor environment i the urban context/Förskolans utemiljö i den urbana kontexten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Preschool outdoor environment i the urban context/Förskolans utemiljö i den urbana kontexten
Author Björklund, Sanne
Date 2014
English abstract
The dense city is now seen as a self-evident part of a sustainable urban development. We live in a time of urbanization, and questions about how we can create a dense city of good quality are high on the agenda. As more people live in the city the demand for public services, such as childcare, also increases in the city. In Sweden, the municipality is responsible for meeting the public with this service. The Swedish preschool which is the institution where this needs are supposed to be met, have in turn, their demands on sound pedagogical activity and a good environment for children, both indoors and outdoors. This paper is about how the preschool outdoor environment is created in the urban context. The preschool outdoor environment in the urban context is studied from the strategies created by the goals around both a dense city and a preschool with good outdoor environments. Through a qualitative analysis appears a complex picture of all the strategies that are generated at different levels in the public sector, and how these strategies relate to each other. Conclusion of the essay lands in how the strategies are influenced by NPM and how the grassroots bureaucrat chooses to use its freedom of choice. It also turns out that the strategies seem to create a discrepancy between the spheres that make up the big picture for a good preschool.
Swedish abstract
Den förtätade staden ses idag som en självklar del av en hållbar stadsutveckling. Vi lever i en urbaniseringstid och frågor kring hur vi kan skapa en förtätad stad av god kvalitet står högt på agendan. När allt fler människor lever i staden skapas ökad efterfrågan på samhällsservice i staden, som till exempel barnomsorg. I Sverige är det kommunen som ansvarar för att tillgodose medborgarna med denna service. Den svenska förskolan, som är den institution där detta behov till stor del ska tillgodoses, har i sin tur krav på god pedagogisk verksamhet samt en bra miljö för barnen, såväl inne som ute. Den här uppstasen handlar om hur förskolans utemiljö konstrueras i den urbana kontexten. Förskolans utemiljö i staden studeras utifrån de strategier som skapas i och med målsättningar kring både en förtätad stad och en förskola med goda utemiljöer. Genom en kvalitativ analys skapas en komplex bild av alla de strategier som genereras på olika nivåer i den offentliga sektorn, samt hur dessa strategier förhåller sig till varandra. Uppsatsens slutsats landar i hur strategierna påverkas av NPM-influenser och hur gräsrotsbyråkraten väljer att använda sig av sitt handlingsutrymme. Det visar sig också att strategierna verkar skapa en diskrepans mellan de delar som utgör helheten för en bra pedagogisk verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject preschool
outdoor environment
urban context
public sector
organization
förtätning
förskola
förskolans utomhusmiljö
hållbar stadsutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/17432 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics