Att orka vara elev. Pedagogiskt drama i värdegrundsarbetet.

DSpace Repository

Att orka vara elev. Pedagogiskt drama i värdegrundsarbetet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Att orka vara elev. Pedagogiskt drama i värdegrundsarbetet.
Author Hägelmark, Syrene ; Thim, Birgitta
Date 2005
English abstract
Authors: Syrene Hägelmark is, a selfemployed consultant, who work with pedagogic development and alteration projects. Birgitta Thim, a primary school teacher, at a community school with children ages six to twelve, uses pedagogic drama at school. Both authors have studied pedagogic drama at the 60-credit level att Malmö University. Titled: TO ENDURE BEING A PUPIL. Using pedagogic drama, when educating in fundamental values. Subject: Education Science, pedagogy Background: An alteration project (C-level essay) involving 78 pupils, ages nine to twelve, at a compulsory school. Weekly pedagogic drama lessons, n four groups, the aim of which has been to enable pupils to play forum-theatre. Three och four groups achieved the goal. Purpose: To identify pupils pedception of pedagogic drama. The ambition is to prove that pedagogic drama is useful when educating children in democracy and fundamental values. There is also an aim to improve pedagogic drama's reputation at school. Problem: What is the idea of pedagogic drama according to pupils aged eleven to fourteen? How do pupils interpret the lessons in pedagogic drama? How is this connected to fundamental values? Methods: Phenomenography is used to understand the pupils' ideas about pedagogic drama and to make the process during interviews discernible to the reader. Result: The interviews were analyzed twice. Later the analyses were compared and five normative categories appeared. The pupils' perceptions of pedagogic drama are suggested by such terms as: having fun, learning, co-operation, safety and emotions. The connection to fundamental values appears in the pupils' discussions inte their co-operating and helping each othe and their being able to stand for their believe. Future: A stong democracy demands pupils thar are aware of the system. Pupils need instruments that will enable them to influence the future. For pedagogic drama to be an effecitve instument for education in democracy and fundamental values pupils must be aware of ghe purpose of pedagogic drama exercieses. Therefore more reflection in pedagogic drama i needed.
Swedish abstract
Sammanfattning Uppsatsen är en fördjupning av en C-uppsats i ämnet pedagogiskt drama. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur elever uppfattar ämnet samt att påvisa ämnets användbarhet i arbetet med värdegrunden i skolan. Uppsatsens frågeställningar är: - Vad uppfattar elever i åldrarna 11-14 att undervisningsämnet pedagogiskt drama är? - Hur uppfattar eleverna att lektionerna med pedagogiskt drama har varit? - Hur förhåller sig denna uppfattning till värdegrunden i skolan? Metoden för arbetet är reflexiva intervjuer med enskilda elever samt parintervjuer. Tillämpningen utgår från en hermenutisk fenomenografisk induktiv metod där fokus ligger på den mening ett fenomen har för en grupp. Vi utgår ifrån de centrala dramapedagogiska perspektiven och förstärker dessa med verksamhetsteorin. Under arbetets gång sker hos författarna en reflektionsprocess, vilken påverkar arbets-sättet och utfallet. Denna process beskrivs ingående i uppsatsen. Vi ställde frågor relaterade till det utvecklingsarbete som eleverna tidigare hade deltagit i. Vidare tillverkades en analysnyckel för att kunna göra elevernas utsagor till beskrivningskategorier. Detta utifrån texter som beskiver fenomenografi. Sedan letade vi efter kategorier med skilda sätt att erfara pedagogiskt drama. För att göra tolkningen mer reliabel analyserade vi materialet var för sig för att senare jämföra våra resultat. Slutligen nådde vi samförstånd i tolkningen. Vi hittade icke-betonade och betonade kategorier och urskiljde fem normerande beskrivningskategorier; roligt, lär sig, känslor, trygghet och samarbete. Vi jämför vår uppfattning av vad pedagogiskt drama har för mål med elevernas uppfattning av vad pedagogiskt drama är, genom de normerande beskrivningskategorierna. Något tillspetsat uttrycker eleverna att pedagogiskt drama hjälper dem att stå ut under resten av skol-arbetet. Resultatet visar också att den modell av vad pedagogiskt drama är som lyfts i början av uppsatsen; tanke och känsla/handling finns i elevernas svar som reflektion, lär sig om känslor, kreativitet respektive kul, trygghet och samarbete. En viktig aspekt för eleverna har varit att pedagogiskt drama har hjälpt dem att koncentrera sig på andra lektioner samt att de gett och fått energi under lektionerna. ”När man gör roliga lekar så får man liksom upp energi och då blir det liksom lättare sen”. (ie. 3). Den dramapedagogiska ansatsen märks i elevernas uppfattning av vad pedagogiskt drama är och den demokratiska fostransansatsen finns tydligt i deras svar. De nämner bl.a. att om man inte brukar vara utanför vet man inte hur det känns och sådana känslor har de prövat i pedagogiskt drama. Intervjuerna med eleverna visar också att eleverna själva är experter på sin socio-kulturella miljö och att de rollspel som de arbetar fram utifrån sina egna tankar och erfarenheter blir både meningsfulla och realistiska. Eleverna uppfattar att pedagogiskt drama ger dem stor möjlighet till delaktighet och att alla får komma till tals. De ger uttryck för att det fanns en respektfull stämning på lektionerna och att de fick växa med uppgifterna. Detta stämmer väl med värdegrunden och vi tolkar det som om eleverna genom pedagogiskt drama ser värdegrunden som ett naturligt tillstånd. Genom arbetsprocessen ifrågasattes invanda tankar och mönster, hos pedagogerna, och den egna arbetsvardagen blev synlig. Reflektion kommer, därför, i framtiden att vara ett mer synligt verktyg i det dramapedagogiska arbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Pedagogic drama
Reflection
Fundamental values
Process during interviews
Compulsory school
Development of personality
Phenomenography
Democracy
Handle http://hdl.handle.net/2043/1744 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics