Är FN-stadgans principer förhandlingsbara?

DSpace Repository

Är FN-stadgans principer förhandlingsbara?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Är FN-stadgans principer förhandlingsbara?
Author Berleen, Tove
Date 2004
English abstract
The purpose with this paper is to analyse whether the meaning of the central principles according to the use of force, article 2(4), 2(7) and 51, in the UN charter could be changed due to how states act. The paper contains of a teoretical review of the non-violence as a principle and the right to self-defence. Further, the paper focuses on interventions, with the emphasis on humanitarian interventions to put the paper in relation to the Human Right subject. Finally, the paper contains of an application of the teoretical part through a study of the Iraqi conflict 2003. The paper, among other things, brings up the issue about the use of preventive self-defence and humanitarian interventions for the future, and how the US governments acting in the Iraqi conflict 2003 effect this issue. My conclusion is that the interpretation of international law can be changed through states acting (if the acting developes into states practice), but central principles like non-force is not that easily changed, instead it contitiues to be an matter of deliberation. One principle that might be changed through, among other things, the Iraqi conflict is the right to self-defence.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida betydelsen av FN-stadgans centrala principer angående våldsanvändning, artikel 2(4), 2(7) och 51, kan förändras i och med staters agerande och isåfall på vilket sätt. Uppsatsen innehåller en teoretisk genomgång av icke-våldsprincipen och självförsvarsrätten. Vidare fokuserar uppsatsen på interventioner, med betoning på humanitära interventioner för att knyta an till Mänskliga Rättigheter som ämne. Till sist består uppsatsen av en tillämpning av den teoretiska delen genom en studie av Irakkonflikten 2003. Uppsatsen tar bland annat upp hur framtiden kan komma att se ut när det gäller användandet av preventivt självförsvar och humanitära interventioner, och hur USA:s agerande i Irakkonflikten 2003 kan påverka detta. Min slutsats är att tolkningen av folkrätten kan förändras bland annat genom staters agerande (om agerandet utvecklas till en praxis), men att tolkningen av grundläggande principer som våldsförbudet inte förändras så lätt utan istället är fortsatt omdebatterade. Den princip som kan komma att förändras i framtiden, bland annat i och med Irakkonflikten 2003, är rätten till självförsvar.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject Folkrätt FN-stadgan
Mänskliga Rättigheter Terrorism
Handle http://hdl.handle.net/2043/1748 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics