Perspektiv på fritidsverksamheten. Med utgångspunkt i utevistelsen

DSpace Repository

Perspektiv på fritidsverksamheten. Med utgångspunkt i utevistelsen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Perspektiv på fritidsverksamheten. Med utgångspunkt i utevistelsen
Author Gidlöf, Emil ; Nilsson, Anton
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka förutsättningar för fritidspedagogers mål och syften med utevistelse på fritidshem/i fritidsverksamhet. Vi vill även ha elevers och rektorers syn på fritidsverksamheten/utomhusverksamheten. Arbetet ger en överblick över historia och tidigare forskning om fritidshemmet, fritidspedagog som yrke, rektors uppdrag, lek och utepedagogik. Genom observationer och enkäter har vi undersökt elevernas syn på fritidsverksamheten/utomhusverksamheten. Kvalitativa intervjuer har genomförts med fritidspedagoger och rektorer för att få reda på deras mål och syften med utevistelsen samt förutsättningar för densamma. Resultatet visar att den fysiska miljön ser ungefär likadan ut på de fyra skolorna, dock finns det vissa undantag. Alla rektorer och fritidspedagoger anser att det är viktigt med elevdemokrati på fritidshemmet. Det finns en viss skillnad i hur rektorer och fritidspedagoger ser på att styra upp och delta i olika aktiviteter. En av fyra fritidspedagoger har en pedagogisk tanke angående uteverksamheten, de övriga tre uttalar inga pedagogiska syften. Det finns inga direkta krav från rektorernas sida om hur utomhusverksamheten ska bedrivas. Dock finns det förhoppningar om att barnen ska aktiveras. Barnens svar stämmer relativt bra överens med det pedagogernas uttalande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Fritidshem
Fritidspedagog
utevistelse
Utepedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/17495 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics