Tre kvinnors berättelser om sin uppväxt - en narrativ studie om ADHD

DSpace Repository

Tre kvinnors berättelser om sin uppväxt - en narrativ studie om ADHD

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Tre kvinnors berättelser om sin uppväxt - en narrativ studie om ADHD
Author Schumachers, Lisa ; Schumacher, Lisa
Date 2014
Swedish abstract
Abstract Schumacher, Lisa (2014) Tre kvinnors berättelser om sin uppväxt - en narrativ studie om ADHD (Three women’s stories about their early life – a narrative study about ADHD) Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. Problemområde Studien tar avstamp i att det i skolor och förskolor finns många barn i behov av särskilt stöd, exempelvis med ADHD-diagnos. Att vara empatisk betyder att förstå och att låta förståelse vara vägledande i kontakten med någon annan (Kinge 2000). Jag menar att det finns begränsad förståelse för hur barn med ADHD upplever sin situation och vad som påverkar dem. Syfte Syftet med studien är att skapa förståelse kring hur det kan vara att växa upp och ha ADHD. Syftet är även att undersöka vilka likheter det finns mellan de studerade berättelserna samt vad som skiljer dem åt. Teoretisk ram Utifrån att ett barns omgivande miljö har betydelse för dess utveckling används systemteori som teoretisk utgångspunkt. Metod Studien antar en narrativ ansats och bygger på kvalitativa intervjuer som snarast liknar samtal, med tre kvinnor som fått ADHD-diagnos i vuxen ålder. Deras berättelser är stommen i detta arbete. Resultat med analys De tre berättelsernas innehåll indikerar att det finns likheter dem emellan samt även med tidigare forskning om hur de upplever sin situation. Men det finns skillnader emellan berättelserna som bottnar i hur de tre kvinnorna blivit mötta som barn och vilken miljö de omgetts av. Konklusion En kombination av inre och yttre faktorer som samspelar, i olika stor omfattning, påverkar hur det kan upplevas att ha ADHD. Studien pekar på att den funktionsnedsättning som det innebär att ha ADHD (de inre faktorerna) kan i samverkan med miljön och sammanhangen (de yttre faktorerna) skapa situationer där personen upplever ett funktionshinder. Riskerna för att problem skapas är stora vid systemskiften, dvs. när de yttre faktorerna förändras eller byts ut. När pedagoger förstår och kan agera empatiskt är förutsättningarna bättre för ett barn med ADHD. Specialpedagogisk implementering Djup kunskap, förståelse, kontinuitet och struktur i arbetet är det som behövs för att skapa positiva situationer och miljöer för barn med ADHD. Då systemskiften kan vara riskfyllda för barnet är det av största vikt att övergångar mellan skolsystem/stadier sker med kunskap om var problemen kan uppstå. Handledning av pedagoger kan leda till ökad förståelse och därmed ge bättre förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject ADHD
barn i behov av särskilt stöd
narrativ
pedagogiskt bemötande
specialpedagogik
systemteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/17568 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics