Läsning i särskolan - ur ett elevperspektiv

DSpace Repository

Läsning i särskolan - ur ett elevperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Läsning i särskolan - ur ett elevperspektiv
Author Andersson, Nina
Date 2014
English abstract
Title: Reading in Specialschool – a students perspective Author: Nina Andersson Background: The education in Specialschools has been criticised for too much focus on care instead of knowledge. Consequently it is of importence to illustrate the education in Specialschool to see if that image is true. To capture students perspective, especially students with intellectual disabilities, is not very common and therefore I think it is very important that the voices of this group can be heard. To acquire a background and understanding of the students’ context their Swedish education will be described during a short time. Aim: The thesis aims to examine Specialschools students experiences of reading. Observation highlights how the education in Swedish can be described in two secondary classes of Specialschool. The examination is based on the two questions:  How do eight Specialschool students view reading and education in Swedish?  In a limited time: How is the education in Swedish in two Specialschool classes described? Theory: The theoretical framework of the thesis is the sociocultural perspective, which is an overall theory for learning, communication and has an interactive approach of reading comprehension. Metacognition and teaching of reading comprehension are also described from this perspective. Method: To capture the students’ perspective on reading qualitative interviews are used. Via videosequences, stimulated recall, the storytelling eases in the interviewsituation. Through observation, both video material and field notes two Specialschools classes education in Swedish are described. Results and Analysis: The teachers are a great support in the students learning process. Clear examples of teachers trying to increase the students outside world knowledge are given. In the Swedish education the students meet and produce different kinds of texts. The students’ perspectives on reading are grouped under three themes: During leisure time: Four of the students like to read on their leisure time, one likes to read sometimes while 3 do not like to read. Most students remember their favourite book from growing up. Two students like reading to their younger siblings. Family play an important role in the students’ encounter with texts. In school: Most students remember difficulties in their early reading. They mention problems to read, understand and articulate words. Some students have strategies how to salve the difficulties, which suggests metacognitive skills. Most students speak positively about the Swedish education. In the future: All students realise the importance of being able to read and examples of different scenarios that can occur when one can not read are given. The students have thoughts and ideas about they would like to work with in the future. The question is if it is possible with the current labour market where many young people with different functional disabilities remain outside? Contribution of the thesis: The study shows a varied Swedish education where the students meet and produce different types of texts. Is the commitment of knowledge more seriously taken or is it a balance between knowledge and care? The students voices contribute to increase the knowledge on learning and reading in specialschool.
Swedish abstract
Nina Andersson (2014) Läsning i särskolan – ur ett elevperspektiv.Speciallärarprogrammet 90hp, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola Problemområde: Undervisningen i särskolan har fått kritik för att det är för mycket fokus på omsorg istället för kunskap. Därför är det av stor vikt att belysa undervisningen i särskolan och se i fall den bilden stämmer. Att fånga elevers syn på något och i synnerhet elever med utvecklingsstörning är inte särskilt vanligt därför är min bestämda uppfattning att det är viktigt att den här gruppens röster blir hörda. För att få en bakgrund och förståelse av elevernas kontext är min avsikt att beskriva deras svenskundervisning under ett antal lektioner. Syfte: Syftet är att undersöka grundsärskoleelevers upplevelser och erfarenheter av läsning och svenskundervisning. Vidare vill jag genom observation belysa hur svenskundervisningen kan se ut i två grundsärklasser på högstadiet. Undersökningens frågeställningar är:  Hur upplever åtta grundsärskoleelever sin läsning och svenskundervisning?  Hur kan ett fåtal lektioner svenskundervisning beskrivas i två grundsärskoleklasser? Teoretisk ram: Studiens teoretiska ramverk är det sociokulturella perspektivet, vilket ses som en övergripande teori för lärande, kommunikation och har en interaktiv syn på läsförståelse. Jag belyser även metakognition och läsförståelseundervisning utifrån detta perspektiv. Metod: För att fånga elevernas perspektiv på läsning använder jag mig av intervju som metod. Med hjälp av videosekvenser, sk stimulated recall, underlättas berättandet i intervjusituationen. Genom observation, både filmat material och fältanteckningar, beskrivs två grundsärklassers svenskundervisning under ett fåtal lektioner. Resultat med analys: I de båda verksamheterna är pedagogerna ett stort stöd i elevernas lärandeprocess. Tydliga exempel ges på att pedagogerna försöker öka elevernas omvärldskunskap, vilket kan leda till en större förståelse. I svenskundervisningen får eleverna möta och producera texter av olika slag. Elevernas perspektiv på läsning har jag delat upp i tre teman. Läsning på fritiden: Fyra av eleverna tycker om att läsa på sin fritid, en tycker om att läsa ibland medan resterande tre inte tycker om att läsa på sin fritid. De flesta eleverna minns sin favoritbok från uppväxten. Två av eleverna läser gärna för sina småsyskon. Familj och syskon spelar en viktig roll i elevernas möte med textvärlden. Läsning i skolan: Flera av eleverna minns svårigheter i sin tidiga läsning. Vidare berättar de om problem att läsa, förstå och uttala ord. Några av eleverna har dock strategier för hur de ska lösa svårigheterna, vilket tyder på metakognitiva förmågor. Flertalet elever uttalar sig positivt om svenskundervisningen. Läsning i framtiden: Samtliga elever inser vikten av att kunna läsa och ger exempel på olika scenarion som kan inträffa då man inte kan läsa. Eleverna har tankar och idéer om vad de vill arbeta med i framtiden, frågan är om det är möjligt med dagens tuffa arbetsmarknad där unga vuxna med olika funktionshinder lätt hamnar utanför? Kunskapsbidrag: Studien visar en varierad svenskundervisning där eleverna får möta och producera olika texter. Tas kunskapsuppdraget mer på allvar i dagens särskola eller är det en balans mellan kunskap och omvårdnad som råder? Elevernas röster bidrar till att öka kunskapen kring lärande och läsning i grundsärskolan. Specialpedagogiska implikationer: Som speciallärare är det viktigt att ta del av elevernas erfarenheter och upplevelser kring lärande och läsning. Genom reflektion kan jag förhoppningsvis bryta gamla tankemönster och börja utveckla nya.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 62
Language swe (iso)
Subject Elevperspektiv
Läsning
Stimulated recall
Svenskundervisning
Särskola
Utvecklingsstörning
Handle http://hdl.handle.net/2043/17578 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics