Motivation, motstånd och estetiska lärprocesser - Ungas upplevelser av estetiska praktiker

DSpace Repository

Motivation, motstånd och estetiska lärprocesser - Ungas upplevelser av estetiska praktiker

Details

Files for download
Icon
Pauline Ranheimer ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivation, motstånd och estetiska lärprocesser - Ungas upplevelser av estetiska praktiker
Author Ranheimer Östner, Pauline
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är undersöka elevers föreställningar om lärande och estetiska lärprocesser inom ramen för Kulturskolans verksamhet. Jag undersöker hur elever resonerar om sitt eget lärande med hjälp av intervjuer och relaterar resultatet till begreppen motivation, motstånd och estetiska lärpocesser samt analyserar det utifrån Bourdieus habitusbegrepp. Studien genomfördes, i form av kvalitativa djupintervjuer, under höstterminen 2013, och omfattar fyra slumpvis utvalda deltagare i åldrarna 11-14 år, som alla har avslutat en eller flera kurser på Kulturskolan. Sammanfattningsvis pekar resultaten i min studie på att ungas identitetsskapande påverkar deras känslor av motstånd respektive motivation inför lärandet samt att habitusbegreppet kan vara ett viktigt redskap för att förstå lärandets dynamik. Dessutom tyder resultaten på att estetiskt lärande i sig varken behöver skapa motivation eller lust till lärande. Lärandets drivkrafter verkar vara mer komplexa än så.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 78
Language swe (iso)
Subject motivation
motstånd
lärande
identitet
estetiska lärprocesser
habitus
Handle http://hdl.handle.net/2043/17609 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics