Hur engelsklärare på gymnasiet utvecklar elevens muntliga färdigheter genom inkludering

DSpace Repository

Hur engelsklärare på gymnasiet utvecklar elevens muntliga färdigheter genom inkludering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur engelsklärare på gymnasiet utvecklar elevens muntliga färdigheter genom inkludering
Author Lennartsson, Astrid Anna Johanna
Date 2014
Swedish abstract
Studiens syfte har varit att granska hur engelsklärare på gymnasiet definierar inkludering samt hur pedagoger bidrar till en utveckling av elevens muntliga färdigheter genom inkludering. Undersökningens frågeställningar sökte belysa hur engelsklärare på gymnasiet konkret arbetar med inkludering gällande muntliga färdigheter och vilka faktorer som främst bidrar till en utveckling av dessa. Vidare har empirin framtagits genom kvalitativa djupintervjuer av 5 engelsklärare i årskurs 1 (engelska 5) på olika fristående gymnasieskolor i Skåne. Resultatet visar att respondenterna oberoende av skola har en tämligen gemensam uppfattning om hur inkludering definieras, nämligen att alla elever ska inkluderas oavsett behov, förutsättningar och kunskapsnivå. Vidare har samtliga lärare stort fokus på elevens individuella utveckling och hävdar att det är pedagogens uppgift att urskilja vilka behov som finns och att finna adekvata strategier för respektive behov och elev. Angående utvecklingen av elevens muntliga färdigheter använder respondenterna sig av varierade lärarstilar och arbetssätt, men samtliga har stort fokus på att genom respektive lärarstil och arbetssätt skapa en god klassrumsmiljö, samt att använda målspråket i så stor utsträckning som möjligt. Således kan det konkluderas att det inte är en enskild lärarstil som bidrar främst till inkludering av eleven, utan främst lärarens inställning till fenomenet, vilket gällande den muntliga framställningen i engelska 5 främst involverar klassrumsmiljön och ett frekvent användande av målspråket.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject inkludering
integrering
elever i behov av särskilt stöd
en skola för alla
muntlig färdighet
sociokulturell teori
Handle http://hdl.handle.net/2043/17614 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics