Fastighetsägares ekonomiska incitament till att investera i solceller - utifrån två tänkbara framtida scenarier

DSpace Repository

Fastighetsägares ekonomiska incitament till att investera i solceller - utifrån två tänkbara framtida scenarier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fastighetsägares ekonomiska incitament till att investera i solceller - utifrån två tänkbara framtida scenarier
Author Larsson, Helena
Date 2014
English abstract
Because of global warming it´s time to try increase the amount of renewable energy and to reduce the use of fossil fuels. According to EU directives renewable energy should account for 20% of all energy used in 2020 and the requirements will only increase. In just a few days the earth receives more energy than the total amount consumed throughout human history and a challenge for the future is to be able to seize a small part of the sun´s rays to satisfy all the energy that humans require. Over the past 10 years, the solar cell market in Sweden has grown, but compared to other countries both in Europe and other parts of the world the growth has been small. The countries that account for most of the installed PV capacity in the world have had renewable energy programs since the 1990s. It is clear that the growth of the PV market is dependent on clear, consistent and coherent policy objectives and that there is economic support systems such as net metering for it to be economically viable to invest in solar panels. In Sweden, there is no economic incentive for the market to grow and the support systems available today are not sufficient. It is intended that a tax credit will be valid for producers of renewable energy on first of July this year. This thesis examines a property owners incentives to invest in a solar PV system, based on two possible future scenarios. A photovoltaic plant of 45 m2 represents the initial investment and calculations are performed to see if the investment is economically viable. In order to make a comparison three calculations on the same basic investment and conditions is done. One calculus is calculated using prevailing support systems, one based on a tax credit as well as one on how it would look if net metering had been applied. A second calculation is performed on these three options with the same investment condition but with a doubling of the electricity price to see what the effect will be. The results show that it is economically viable for a property owner to invest in a photovoltaic plant of 45 m2 when the tax reduction takes effect, and with current electricity price the profit from tax reduction is slightly higher than it had been if net debit would have been applied. The estimate calculated with compensation based on current support system turned out to be not viable. With twice the price of the electricity the result became a bit different and it turned out that it was economically viable for owners to invest in all three cases, but the estimate for net metering proved to be the most profitable. When the tax credit takes effect Sweden will have an opportunity to get a hefty growth of the solar market and an opportunity for the same positive trend as the leading countries.
Swedish abstract
På grund av den globala uppvärmningen är det hög tid att försöka öka mängden förnybar energi och minska på användningen av de fossila bränslena. Enligt EU direktiven ska förnybar energi stå för 20 % av all använd energi år 2020 och kraven kommer enbart att höjas. På bara några få dagar tar jorden emot mer energi än den totala mängd som förbrukats under hela människans historia och en utmaning inför framtiden är att kunna ta tillvara en liten del av solens strålar för att kunna tillgodose all den energi som människan kräver. Under de senaste 10 åren har solcellsmarknaden i Sverige vuxit, men i förhållande till andra länder, både i Europa och övriga världen har utvecklingen varit liten. De länder som står för merparten av den installerade solcellskapaciteten i världen har haft program för förnybar energi sedan 1990-talet. Det är tydligt att en utveckling av solcellsmarknaden är beroende av tydliga, konsekventa och sammanhängande politiska mål samt att det finns ekonomiska stödsystem så som nettodebitering, för att det ska bli ekonomiskt lönsamt att investera i solceller. I Sverige finns det inte några ekonomiska incitamenten för att få till en marknadstillväxt, och de stödsystem som finns idag är inte tillräckliga. Det är planerat att en skattereduktion ska bli gällande för producenter av förnybar energi den första juli i år. I detta examensarbete undersöks en fastighetsägares ekonomiska incitament till att investera i en solcellsanläggning, utifrån två tänkbara framtida scenarier. En solcellsanläggning på 45 m2 utgör grundinvesteringen och med hjälp av investeringskalkyler utförs beräkningar för att se om investeringen är ekonomiskt lönsam. För att kunna göra en jämförelse utförs tre beräkningar baserade på samma grundinvestering och förutsättningar. En kalkyl beräknas utifrån dagens stödsystem, en utifrån en skattelättnad samt en på hur det skulle se ut om nettodebitering hade tillämpats. En andra beräkning utförs på dessa tre alternativ med samma investeringsförutsättning men med ett fördubblat elpris för att se vad effekten blir. Resultatet visar på att det är ekonomiskt lönsamt för en fastighetsägare att investera i en solcellsanläggning på 45 m2 när skattereduktionen blir gällande och med dagens elpris är ersättningen för såld el något högre än vad den hade blivit då nettodebitering tillämpats. Kalkylen som beräknades med en ersättning utifrån dagens stödsystem visade sig inte vara ekonomiskt lönsam. Med dubbelt elpris blev utfallen något annorlunda och det visade sig att det var ekonomiskt lönsamt för en fastighetsägare att investera i samtliga tre fall. Kalkylen för nettodebitering visade sig dock vara den mest lönsamma. När skattereduktionen blir gällande kommer Sverige ha en möjlighet att få en rejäl tillväxt på solcellsmarknaden, och därmed ha en möjlighet till samma positiva utveckling som de ledande länderna haft.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject solceller
nettodebitering
skattelättnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/17643 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics