Han eller hon? En deskriptiv studie av jämställdhet i hemmet bland studenter på Malmö högskola.

DSpace Repository

Han eller hon? En deskriptiv studie av jämställdhet i hemmet bland studenter på Malmö högskola.

Details

Files for download
Icon
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Han eller hon? En deskriptiv studie av jämställdhet i hemmet bland studenter på Malmö högskola.
Author Göransson, Zara ; Persson, Karolina
Date 2005
Swedish abstract
Jämställdhet är ett begrepp som ständigt debatteras. Jämställdhetsdiskursen är närvarande i familj och skola, såväl som på arbetsplatser och inte minst på den politiska arenan. Trots att ojämlika könsstrukturer lyfts fram i samhället idag finns problemen kvar, och det kön vi har påverkar till stor del hur vi lever våra liv. Denna studie fokuserar på jämställdhet i familjen, med syftet att beskriva hur jämställdheten ser ut i par där minst den ena parten studerar vid Malmö högskola. Syftet är vidare att beskriva huruvida föräldraskap påverkar graden av jämställdhet hos dessa par, samt huruvida arbetsdelning och inflytande över beslut fördelas könstraditionellt eller könsneutralt inom paren. De huvudfrågeställningar som denna studie utgår ifrån är; Hur ser jämställdheten ut i par där minst den ena av parterna i förhållandet studerar vid Malmö högskola? Påverkar föräldraskap graden av jämställdhet i de studerade förhållandena? Är arbetsfördelningen i de studerade paren könstraditionell eller könsneutral? Studien har genomförts med hjälp av ett frågeformulär som besvarats av 180 studenter vid Malmö högskola. Frågeformuläret fokuserar på arbetsfördelning mellan man och kvinna, samt på fördelning av inflytande över beslut som fattas i hemmet. Studien visar att kvinnor utför största delen av hushållsarbetet i såväl familjer med barn som i familjer utan barn. Studien visar även att kvinnan har störst inflytande över de beslut som fattas i hemmet. Det framkommer också att de studerade paren fördelar hushållsuppgifterna på ett könstraditionellt sätt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Beslut
Familj
Hushållsarbete
Jämställdhet
Makt
Sociala konstruktioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/1772 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics