Familjens situation

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Familjens situation
Author Östman, Margareta
Editor Brunt, David ; Hansson, Lars
Date 2014
Swedish abstract
När någon familjemedlem får en svår psykisk sjukdom påverkar detta både relationen mellan den sjuke personen och hans/hennes familjemedlemmar och relationerna inom familjen som system och det omgivande samhället. Förklaringsmodeller för uppkomst av psykiska sjukdomar har skiftat genom tiderna, och därmed också synen på anhörigas roll. Under vissa tider har anhöriga setts som en medverkande part i sjukdomsutvecklingen, medan man under andra perioder och då särskilt de senaste decennierna, har sett anhöriga som en viktig grupp som ger ett värdefullt bidrag i vården av den sjuke. Studier har visat att merparten av vuxna personer som för första gången insjuknar i en schizofrenisjukdom återvänder till sin familj efter avslutad vård och att detsamma gäller patienter utskrivna från en psykiatrisk vårdavdelning. Detta kapitel kommer att belysa den börda som det innebär att ha en vuxen person med psykisk sjukdom i familjen och vad detta innebär för övriga familjemedlemmar. Vidare kommer också familjens delaktighet i vårdsituationen och familjemedlemmarnas behov av stöd att belysas. Inledningsvis bör poängteras att forskningen relaterande till situationen för de anhöriga till personer med psykisk sjukdom utgått från situationen när någon familjemedlem har en svår psykos- eller depressionssjukdom och inte specifikt belyser situationen vid psykisk funktionsnedsättning.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Att leva med psykisk funktionsnedsättning : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser
ISBN 9789144083872
Pages 17
Page 189-205
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/17720 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics