Psykiatrisjuksköterskors uppfattning om omvårdnadsforskning

DSpace Repository

Psykiatrisjuksköterskors uppfattning om omvårdnadsforskning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Psykiatrisjuksköterskors uppfattning om omvårdnadsforskning
Author Björkgren, Lena ; Chatziapostolou, Anna-Maria
Date 2005
English abstract
Nurses` attitude to nursing research and research utilization in their field of work is a part of the nursing development. This studies aim is to describe psychiatric nurse’s attitude towards nursing research and research utilization. Questionnaires were sent to 40 randomly selected nurses within adult psychiatric care in a university hospital in the south of Sweden. Data was processed in SPSS 11.5 and described with frequency tables and diagrams. The result from 26 received questionnaire showed that psychiatric nurses have a positive attitude to research but they do not use the results of research to any large extent. Further more the results showed limited research awareness. Organizational efforts such as support from managers, education in research methods, support to bring research results into practice and development towards evidence based care would promote nurses research utilization.
Swedish abstract
Sjuksköterskors attityd till omvårdnadsforskning och forskningsanknytning i sitt omvårdnadsarbete är en del i omvårdnadens utveckling. Denna studie har för syfte att beskriva psykiatrisjuksköterskors attityd till omvårdnadsforskning och forskningsanknytning. Frågeformulär skickades till 40 slumpmässigt utvalda sjuksköterskor inom vuxenpsykiatrisk vård på ett universitetssjukhus i södra Sverige. Data har bearbetats i SPSS 11.5 och redovisas med frekvenstabeller och diagram. Resultat från 26 erhållna frågeformulär visar att psykiatrisjuksköterskorna hade en positiv attityd till forskning men att resultat från forskning inte används i någon större utsträckning. Vidare visade resultatet en begränsad forskningsmedvetenhet. Organisatoriska insatser såsom stöd och engagemang från chefer, utbildning i vetenskapliga metoder samt stöd i tillämpningen av forskningsresultat och utveckling mot evidensbaserad vård skulle främja sjuksköterskors forskningsanknytning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attitude
psychiatric nurse
questionnaire study
research awareness
research utilization
Handle http://hdl.handle.net/2043/1773 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics