Historia och historieämnet: intresse och förväntningar bland ungdomar

DSpace Repository

Historia och historieämnet: intresse och förväntningar bland ungdomar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historia och historieämnet: intresse och förväntningar bland ungdomar
Author Elmersjö, Henrik
Date 2004
English abstract
The intention of this essay is to examine the interest in history and the expectations on the history subject among adolescents in Sweden.
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att ge en bild av ungdomars förväntningar på historieämnet när de börjar gymnasiet samt av deras intresse för historia. Vidare undersöks hur intresse och förväntningar skiljer sig från varandra och hur skillnader och likheter gestaltar sig mellan olika grupper (genus och etnicitet). Med hjälp av en enkätundersökning och med historiemedvetandebegreppet som teoretisk ram analyseras elevernas syn på historia överhuvudtaget samt som skolämne. Arbetet har också ett inslag av tentativ teoriutveckling angående begreppet historiekultur och dess förhållande till historiemedvetande. Resultaten pekar i mångt och mycket i samma riktning som tidigare forskning. Eleverna i undersökningen är intresserade av historia, särskilt politisk historia. I undersökningen förefaller en stor del av eleverna vara av den uppfattningen att just politisk historia är synonymt med historia i allmänhet. Det finns en skillnad mellan de olika grupperna, både i den allmänna inställningen till historia och i inställningen till olika ämnen inom historieämnet. Arbetets empiriska kategorier och de strukturella kategorierna förefaller överlappa varandra på ett sätt som gör frågan om historiekulturer bland ungdomar intressant för vidare forskning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historiemedvetande
historiekultur
gymnasieungdomar
historia
historieämnet
intresse
Handle http://hdl.handle.net/2043/1777 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics