Läsutveckling i åldersblandade och åldershomogena klasser

DSpace Repository

Läsutveckling i åldersblandade och åldershomogena klasser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Läsutveckling i åldersblandade och åldershomogena klasser
Author Ericsson, Una
Date 2005
English abstract
Reading development in multigrade and singlegrade classes
Swedish abstract
Syftet är att undersöka om det är någon skillnad på hur elevernas läsförmåga utvecklas om de går i åldersblandad eller i åldershomogen klass.n annan del av syftet är att undersöka om det är någon skillnad på hur pojkar och flickor utvecklar sin läsförmåga i de båda olika klasstyperna. För att göra undersökningen har olika lästest använts. Genom att jämföra resultat i årskurs tre med resultat från inskolningsprov i årskurs ett har jag försökt att få ett mätbart värde på elevernas läsutveckling. Resultaten har i lämpliga fall bearbetats statistiskt och arbetet är kvantitativt till sin karaktär. Resultaten pekar på att det är större skillnad på pojkars och flickors läsförmåga och på deras läsytveckling än vad det är på elever från olika typer av klasser. Det förligger dock en liten skillnad mellan de olika klasstyperna, de åldersblandade eleverna är något bätre. Denna skillnad är inte statistiskt signifikant men blir det vid en jämförelse mellan åldersblandade flickor och åldershomogena pojkar. I de åldersblandade klasserna finns fler elever med "extremvärde" än i de åldershomogena klasserna.. Särskilt utmärkande är att 25 procent av de åldersblandade pojkarna hamnar i gruppen som kan betraktas ha lässvårigheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genusperspektiv
utveckling av läsförmåga
åldersblandade klasser
åldershomogrna klasser
Handle http://hdl.handle.net/2043/1778 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics