Bevarande av barns och föräldrars värdighet inom barnsjukvård

DSpace Repository

Bevarande av barns och föräldrars värdighet inom barnsjukvård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bevarande av barns och föräldrars värdighet inom barnsjukvård
Author Tholander, Ingrid
Date 2005
English abstract
Dignity is within the science of care a basic fundament. Studies about dignity are made, but only a few about the dignity at children. The purpose was to describe how the dignity of children and parents are preserved during hospitalization. The used method was a no participating study at eight observations by children at the age 5 months to 17 years. Notes were made according to an observation guide and analyzed with use of an contents analysis and the result was finally ending into three major categories. To each major category there were realized two subcategories. Physical dignity: to meets before touching and to own your own body. Human dignity: to have a room of your own and to be taken seriously. Personal dignity: to function as a regular family and to be appreciated for whom you are. The result showed that the dignity of children and parents are both violated and preserves. Parents and children are adapting their behaviour to the violation without questioning.
Swedish abstract
Värdighet är inom vårdvetenskapen ett grundbegrepp. Studier om värdighet är gjorda men endast ett fåtal om barn och värdighet. Syftet var att beskriva hur barns och föräldrars värdighet bevaras under sjukhusvistelse. Metoden var icke-deltagande observation vid 8 observationstillfällen genomförda av barn i åldern 5 mån till 17 år. Fältanteckningar gjordes utifrån en observationsguide. Materialet analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet utmynnades i tre huvudkategorier. Till varje huvudkategori utkristalliserades två underkategorier. Kroppslig värdighet, att mötas före beröring och att äga sin egen kropp. Mänsklig värdighet, att ha ett eget rum och att bli tagen på allvar. Personlig värdighet, att fungera som en vanlig familj och att uppskattas för den du är. Resultatet visade att barns och föräldrars värdighet både kränks och bevaras. Föräldrar och barn förefaller anpassa sitt beteende till kränkningen utan att ifrågasätta denna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
förälder
omvårdnad
vård
värdighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/1779 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics