Tillsyn enligt miljöbalken, ur ett mikroperspektiv - Supervision according to the Swedish Environmental Code, from a micro-perspective

DSpace Repository

Tillsyn enligt miljöbalken, ur ett mikroperspektiv - Supervision according to the Swedish Environmental Code, from a micro-perspective

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tillsyn enligt miljöbalken, ur ett mikroperspektiv - Supervision according to the Swedish Environmental Code, from a micro-perspective
Author Florén, Joakim ; Söderström, Nikolaus
Date 2005
English abstract
This paper studies the communication between a micro-enterprises and the municipal environmental authority with reference to the Swedish Environmental Code. In order to achieve empirical knowledge according to our problem in question, a case study with qualitative interviews have been carried out with significant actors. The purpose of this study is to problemize the relation between the municipal environmental authority’s communications about the Swedish Environmental Code and the micro-enterprise and the driving force for systematic environmental work in the enterprise. The results of this study show that the micro-enterprise experiences difficulty fulfilling demands that the municipal environmental authority communicates. This means that a micro-enterprise is left with a further need for additional support and advice to be able to fulfil the wishes and intensions of the local environmental authority. Our results also show good examples in forms of communication that both participants experience as suitable. At the same time our study suggests that the municipal environmental authority’s lack sufficient resources to achieve their advisory duties according to the Swedish Environmental Code.
Swedish abstract
I det här examensarbetet undersöker vi kommunikationsförhållandet mellan ett utvalt mikroföretag och den kommunala miljömyndigheten med avseende på miljöbalkens bestämmelser. För att tillgodogöra oss empirisk kunskap över detta problemområde har vi inom ramen för en fallstudie genomfört kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner hos områdets signifikativa aktörer. Syftet med en sådan undersökning följer av att försöka problematisera förhållandet mellan miljömyndighetens kommunikation av miljölagstiftning och företagets drivkrafter för att bedriva ett systematiskt miljöarbete. Resultaten av undersökningen visar att det studerade företaget upplever vissa svårigheter med att förverkliga miljökrav som den kommunala miljömyndigheten kommunicerar. Härmed kvarlämnas således företaget i ett vidare behov av stöd och rådgivning för att effektivt kunna uppfylla ställda miljökrav. Våra resultat framhåller även goda exempel på kommunikationsformer som upplevts positiva och ändamålsenliga för båda aktörer. Samtidigt kan vi förvissa oss om att den kommunala miljömyndigheten inte besitter de resurser som krävs för att deras åliggande enligt miljöbalken fullt ut ska kunna tillgodoses.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Miljöbalken
Tillsyn
Miljörätt
Verksamhetsutövare
Operativ tillsynsmyndighet
Tillsynsvägledande myndighet
Tillsynsvägledning
Operativ tillsyn
Mikroföretag
Småföretag
Miljöfarlig verksamhet
Egenkontroll
Kommunikation
Myndighetsutövning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1781 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics