Diagnostiska test i Biologi för kartläggning av elevers förkunskaper in i gymnasieskolan

DSpace Repository

Diagnostiska test i Biologi för kartläggning av elevers förkunskaper in i gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Examensarbete-Tin ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Diagnostiska test i Biologi för kartläggning av elevers förkunskaper in i gymnasieskolan
Author Chavoshi Alizadeh, Tina Mitra
Date 2014
Swedish abstract
Syfte: Syftet med detta examensarbete är att kartlägga förkunskaperna i områdena fotosyntes, biologisk mångfald, växthusgaser, energi och hållbar utveckling, samt evolution och naturligt urval hos gymnasieelever som läser ämnet Biologi 1 på det naturvetenskapliga programmet på en gymnasieskola i västra Götaland. Syftet är också att utvärdera betydelsen av diagnostiska test för dessa elever och deras lärare. Avsikten är även att presentera möjliga förslag till att utnyttja resultaten av dessa test för att på bästa sätt kunna hjälpa de elever som har svårigheter i eller ligger i riskzonen för att ha svårigheter i dessa kunskapsområden i Biologi. Metod och genomförande: Undersökningen har dels genomförts med en diagnostisk test, dels genom intervjuer av tre lärare på gymnasieskolan. Eleverna har även fått två analysfrågor som berörde deras uppfattningar om användandet av denna test inom ämnet Biologi. Resultat: Resultatet visar att eleverna har bristande förkunskaper inom områdena fotosyntes och betydelse av växthusgaser. Både elever och intervjuade lärare är positivt inställda till diagnostisk test i Biologi. Eleverna anser att diagnostisk test med fördel kan införas så länge dessa används för kartläggning av elevernas förkunskaper, samt som ett verktyg för att ge dem individuellt stöd till vidare kunskapsutveckling. Trots att lärarna verkar ha skilda uppfattningar om inflytandet av den eventuella diagnostiska testen på undervisningens upplägg och arbetsformer, tycker samtliga att nivågrupperingar inte är någon givande arbetsform, en mer blandad kunskapsnivå i grupper är ett mer effektivt sätt att hjälpa de elever som har bristande förkunskaper. Dessutom räknas språk och läsförståelse som viktiga faktorer för lärandets framgång.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject Diagnostiskt test
kartläggning
Biologi
fotosyntes
växthusgaser
evolution
naturligt urval
hållbar utveckling
biologisk mångfald
gymnasieelever
sociokulturellt perspektiv
energi
Handle http://hdl.handle.net/2043/17869 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics