Måluppfyllelsen i grundskolan ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv

DSpace Repository

Måluppfyllelsen i grundskolan ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Edeslätt, Mattias
dc.contributor.author Shala, Blerina
dc.date.accessioned 2014-11-10T07:59:27Z
dc.date.available 2014-11-10T07:59:27Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/17892
dc.description Detta examensarbete tar upp frågan om hur studie- och yrkesvägledare i grundskolans senare årskurser arbetar med de elever som inte når målen enligt läroplanen för grundskolan, LGR 11. Enligt LGR 11 så är det hela skolans ansvar att arbeta aktivt med elevers måluppfyllelse, men hur arbetar man då med detta som studie- och yrkesvägledare? Intresset för forskningsområdet fick vi som författare av debatten kring elevers måluppfyllelse där det kom rapporter om att antalet elever som inte nådde måluppfyllelsen i den svenska grundskolan ökade. I denna studie så undersöker vi hur man som studie- och yrkesvägledare arbetar med de elever som inte når målen i grundskolan, vilka samarbetsformer finns det och vilka bakgrundsfaktorer som kan finns kring elevgruppen som inte når målen i skolan. Med hjälp av en kvalitativ undersökning för att få en så bred bild av studie- och yrkesvägledarnas arbete med vårt undersökningsområde genomförde vi sex intervjuer på skolor där informanterna svarat att de anser att de arbetar aktivt med måluppfyllelsen, exempelvis som en del av elvårdshälsoteamet och har ett aktivt samarbete med lärare och övrig personal i och utanför skolan. För att tolka resultatet har vi använt oss av Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande, Pierre Bourdieus tankar kring sociala strukturer samt Abraham Maslows och Viktor Frankls behovs- och motivationsteorier. Med dessa teorier vill vi belysa hur interaktioner och samspel skapar stöd och struktur, hur motivation och individuella behov påverkar måluppfyllelsen för eleverna där studie- och yrkesvägledarens arbetsmetoder och samarbetsformer är en part i detta arbete. Analysen av resultatet i vår undersökning visar att det för studie- och yrkesvägledarna är ett tidskrävande arbete som kräver individuellt anpassade metoder och samarbete med olika funktioner i och utanför skolan för att nå varje enskild individ men att för målgruppen kan en bra studie- och yrkesvägledning vara avgörande i relation till elevernas måluppfyllelse. en_US
dc.format.extent 53 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Studie- och yrkesvägledare en_US
dc.subject Måluppfyllelse en_US
dc.subject Arbetsmetoder en_US
dc.subject Bakgrundsfaktorer en_US
dc.subject Samarbete en_US
dc.title Måluppfyllelsen i grundskolan ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Måluppfyllelsen i ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics