Provisionsbaserat lönesystem - Påverkar det fastighetsmäklarens opartiskhet?

DSpace Repository

Provisionsbaserat lönesystem - Påverkar det fastighetsmäklarens opartiskhet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Provisionsbaserat lönesystem - Påverkar det fastighetsmäklarens opartiskhet?
Author Nilsson, Elisabeth ; Isaksson, Jane
Date 2014
English abstract
Title: Commission-Based Paysystem - Does It Affect the Real Estate Agents Impartiality? Level: Bachelor thesis on the topic Real Estate Science Author: Jane Isaksson and Elisabeth Nilsson Supervisor: Per Henning Grauers Date: May 2014 Purpose: We want to draw attention to a possible problem for real estate agents in the exercise of their profession. Real estate agents handle a large percentage of today’s real estate transactions and are responsible for both the transaction and towards the buyer and seller. Our essay focuses on the statutory obligation to be an impartial intermediary between the two parties. We consider it important that the real estate agents incentives help them in this role. Therefor we investigate the incentives that pay systems may lead to, focus is on the commission-based system, which also is the most common. We ask the question whether the commission-based pay system can affect the role of impartial intermediary? Method: To examine attitudes and opinions, we have conducted an anonymous Internet-based survey. We developed two questionnaires; one directed to real estate agents and one directed to private individuals. The survey questions were both quantitative and qualitative, and therefore we used both methods when we examined the responses. We have compiled the results of the surveys in the empirical section. Results and conclusions: We come to the conclusion that there are advantages and disadvantages to both the commission-based pay system and the impartiality. Through our surveys, we see that the real estate agents themselves have a greater confidence in the industry than the private individuals have. Our empirical results confirm our question and we can conclude that the commission-based pay system can affect the impartiality. Suggestions for future research: We have not addressed all aspects that the commission-based pay system affects for real estate agents. There are a number of other factors that it affects, for example: holiday pay, maternity leave, retirement, etc. and we think it would be interesting to investigate how it affects such. Key words: Real estate agents, commissions, impartiality, trust, payroll system.
Swedish abstract
Titel: Provisionsbaserat lönesystem – Påverkar det fastighetsmäklarens opartiskhet? Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Fastighetsvetenskap Författare: Jane Isaksson och Elisabeth Nilsson Handledare: Per Henning Grauers Datum: Maj 2014 Syfte: Vi vill uppmärksamma ett möjligt problem för fastighetsmäklare i deras yrkesutövning. Fastighetsmäklare hanterar en stor andel av dagens fastighetsaffärer och har ett ansvar för såväl affären som gentemot köpare och säljare. Vårt arbete fokuserar på den lagstadgade skyldigheten att vara en opartisk mellanman mellan de båda parterna. Vi anser det vara av högsta vikt att fastighetsmäklares förutsättningar hjälper och inte stjälper dem i denna roll. Vi undersöker vilka förutsättningar och incitament som lönesystemet kan ge, i fokus är det provisionsbaserade systemet som även är det vanligaste. Vi ställer oss frågan om det provisionsbaserade lönesystemet kan påverka rollen som opartisk mellanman? Metod: För att undersöka attityder och åsikter har vi utfört en anonym, internetbaserad enkätundersökning. Vi utvecklade en enkät som riktade sig till fastighetsmäklare och en som riktade sig till privatpersoner. Enkäternas frågor var såväl kvantitativa som kvalitativa och därför har vi använt båda metoderna då vi granskat svaren. Resultaten av enkäterna har vi sammanställt i empiriavsnittet. Resultat och slutsatser: Vi konstaterar att det finns både för- och nackdelar med såväl provisionslön som opartiskhet. Genom våra enkäter ser vi att fastighetsmäklarna har en större tilltro till att det ageras korrekt inom branschen än vad privatpersonerna har. Våra empiriska resultat bekräftar vår frågeställning och vi kan slutligen konstatera att det provisionsbaserade lönesystemet kan påverka mäklares opartiskhet. Förslag till fortsatt forskning: I vårt arbete har vi inte tagit upp alla aspekter som det provisionsbaserade lönesystemet påverkar för fastighetsmäklare. Det utgör även en påverkande faktor för t ex. semesterersättning, föräldraledighet, pensionssparande m.m. och det tror vi hade varit intressant att undersöka.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 60
Language swe (iso)
Subject Fastighetsmäklare
Provision
Opartiskhet
Förtroende
Lönesystem
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/17898 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics