En undersökning av Skapande Skola projektet: En lokal fallstudie

DSpace Repository

En undersökning av Skapande Skola projektet: En lokal fallstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En undersökning av Skapande Skola projektet: En lokal fallstudie
Author Andersson, Marcus
Date 2014
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med examensarbetet är att undersöka regeringens kultursatsning, Skapande Skola där en kulturinstitution har initierat ett externt kulturprojekt som ingår i denna satsning. Studien syftar till att beskriva och analysera denna kulturinstitutions uttalade intention samt sätt att arbeta med Skapande Skola. För att uppnå syftet avser jag att besvara följande frågor: 1. Vad består regeringsuppdraget Skapande Skola av för innehåll? 2. Hur uppfattar och tolkar kulturinstitutionen detta uppdrag? 3. Hur genomför den lokala kulturinstitutionens pedagog regeringsuppdraget? 4. Hur kan den lokala kulturinstitutionens tolkning och genomförande arbete av uppdraget problematiseras, analyseras och förstås utifrån ett dramapedagogiskt perspektiv? I mitt examensarbete går jag igenom bakgrunden till regeringens kultursatsning Skapande Skola och en lokal kulturinstitutions teaterprojekt som ingår i denna satsning. Delar av Myndigheten för Kulturanalys första utvärdering av Skapande Skola finns med i litteraturgenomgången. I litteraturgenomgången finns även historisk bakgrund av drama och kulturprojekt i grundskolan. I mitt examensarbete inkluderas även hur drama används i läroplanen och hur pedagogiskt drama, teater och estetik definieras inom olika teoretiska perspektiv. Vidare står det hur estetik, drama och lärande går ihop inom grundskolan. Mina undersökningar är inspirerade av en etnografisk ansats och jag har genomfört observationer och en djupintervju. Observationerna är genomförda på en skola i en årskurs 3, där jag intervjuade den teaterpedagog som ansvarade och höll i lektionerna. Resultatet av den insamlade empirin analyseras och diskuteras i relation till vad regeringsuppdraget Skapande Skola består av och hur kulturinstitutionen tolkar och genomför detta uppdrag. Vidare analyseras och diskuteras detta utifrån ett dramapedagogiskt perspektiv. Min slutsats av denna studie är att regeringsuppdraget Skapande Skola består av att ge elever i grundskolan likvärdiga möjligheter att delta i kulturlivet. Genom detta uppdrag ska eleverna få möjligheter att skapa och detta bidrar med att eleverna utvecklar sin fantasi och ett självständigt tänkande. Marcus Andersson 860705-4015 3 Den lokala kulturinstitutionen har flera olika syften med sitt projekt men deras huvudsyfte hör ihop med det konstpedagogiska perspektivet som handlar om att eleverna med hjälp av teaterns medel ska få uttrycka sig kreativt. För att uppnå syftet med regeringsuppdraget Skapande Skola, var teaterpedagogen noga med att utgå ifrån elevernas intressen, fantasi och skapande i varierande övningar. Eleverna fick även se en teaterföreställning och vara bakom kulisserna på en teater för att få flera intryck av vad drama och teater kan handla om. Nyckelord: Estetik, pedagogiskt drama, teater och ett konstpedagogiskt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject Estetik
pedagogiskt drama
teater och ett konstpedagogiskt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/18031 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics