Rum för bild och form / Room for art and design

DSpace Repository

Rum för bild och form / Room for art and design

Details

Files for download
Icon
Room for art and ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Rum för bild och form / Room for art and design
Author Kihlman Andersson, Niclas
Date 2014
Swedish abstract
Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande är miljön och omgivningen en avgörande faktor för individers utveckling. Aktivitet och handling är centrala begrepp för att skapa en god undervisningsmiljö. Lev Vygotskij – vars kulturhistoriska teorier och hela det sociokulturella perspektivet vilar på – ansåg att det krävs en aktiv miljö för att skapa bra lärtillfällen. Hur tänker och arbetar bildlärare med rummet och dess resurser för att skapa bra lärmiljöer i skolan? Vilka eventuella problem eller svårigheter kan man eventuellt ställas inför i detta arbete? Genom semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med tre olika bildlärare, har jag fått en empiri som jag kopplat till ett teoretiskt ramverk där nyckelorden varit det fysiska rummet, artefakter, didaktisk design och ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Mitt resultat visar på att samtliga informanter har tänkt mycket på hur rummet och artefakterna kan hjälpa dem att skapa en bättre lärmiljö. Två av mina informanter har haft stora möjligheter att påverka sina bildsalars utformning och alla tre har gjort medvetna förändringar, för att påverka lärmiljön i en positiv riktning. Samtliga bildlärare har dock även belyst en del svårigheter i arbetet med att skapa en bildsal som – enligt dem – bidrar till en bättre lärmiljö. Resultatet av mitt arbete har mynnat ut i en visuell gestaltning i form av en tredimensionell modell av ett rum. Den gestaltande delen av detta arbete har pågått parallellt med bearbetningen av empiri och teori i analysarbetet. Modellen (som finns avbildad i bilaga 4) kan ses som ett objekt som bär på den kunskap som jag tagit med mig ut ur detta arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sociokulturellt perspektiv
det fysiska rummet
artefakter
didaktisk design
Handle http://hdl.handle.net/2043/18054 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics