Värdegrunden i skolans styrdokument - En kritisk analys av värdefrågor i läroplanerna för gymnasiet 1970-2011

DSpace Repository

Värdegrunden i skolans styrdokument - En kritisk analys av värdefrågor i läroplanerna för gymnasiet 1970-2011

Details

Files for download
Icon
Kritisk analys av ...
Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title Värdegrunden i skolans styrdokument - En kritisk analys av värdefrågor i läroplanerna för gymnasiet 1970-2011
Author Barna, Andreas
Date 2014
Swedish abstract
Arbetets syfte är att utröna vilka förändringar som har skett mellan läroplanerna Lgy70, Lpf94 och Lgy11 när det gäller värdegrundsfrågor. Utifrån tre teoretiska utgångspunkter som samtliga berör värdegrunden analyserar jag kritiskt de tre styrdokumenten enligt en modell för bruxtextsanalys där mina tre teoretiska utgångspunkter utgör en teoretisk bakgrund. Mina tre teoretiska utgångspunkter berör värdegrunden, genus och kultur. Jag valde att fokusera på dessa punkter efter att ha gjort en diakron analys av de olika styrdokumenten. Då förändringen var som mest påtaglig i frågor som rör just dessa punkter föreföll det naturligt att dessa också skulle utgöra en teoretisk bakgrund i arbetet. När det gäller värdegrunden har förändringen mest gällt vilken elevsyn skolan förmedlar. Vi har gått från att förmedla en lydnadskultur till att göra eleverna mer självständiga. När det gäller genus har skolans styrdokument blivit mer accepterande mot icke heteronormativa förhållningssätt och uppmanar även mer till lika behandling mellan könen. Kulturellt har skolan blivit mycket mer accepterande jämte mångkultur och idag skrivs detta ut som något positivt. Vidare diskuterar jag resultatet av min analys med hjälp av teorier som är enhetliga med mina fokuspunkter för att belysa och problematisera förändringarna jag hittar. I min slutsats öppnar jag upp för vidare funderingar kring resultaten av analysen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Styrdokument
Värdegrunden
Demokratisk fostran
Kultur
Genus
Handle http://hdl.handle.net/2043/18086 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics