EN HANDIKAPPAD FAMILJ? - en studie om den psykosociala situationen för föräldrar med funktionshindrade barn

DSpace Repository

EN HANDIKAPPAD FAMILJ? - en studie om den psykosociala situationen för föräldrar med funktionshindrade barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title EN HANDIKAPPAD FAMILJ? - en studie om den psykosociala situationen för föräldrar med funktionshindrade barn
Author Lindén, Staffan
Date 2005
English abstract
Lindén.S. A handicapped family? – a study on the psychosocial situation for parents with disabled children. Master’s thesis in public health 20credits. Malmoe University, Sweden: School of Health and Society, 2005 Former studies that have been done on this group show that parent’s situation can be hard and difficult. Unfortunately there are no assembled facts about this group despite they constitute a relatively large proportion on the Swedish population. The parent’s health situation is never really seen and has somehow ended up in the background. The purpose with this study have been to find out how the psychosocial situation are for this kind of parents, if there are sick-listed more than other and in what extent parents share the responsibility for their children. I have had two questions of issue for this survey: - How do these parents experience their psychosocial circumstances? - How do they handle their situation? This survey is a qualitative interview study based on Aaron Antonovskys SOC-theory and Robert A. Karaseks Demand/Control theory. The study show that presentiment from other studies not really come true. The participants were all Swedes; has good education and finance, and they all lives in solid social environments. The do of course has some problem to deal with that is something you can not get away from. Mostly it was the mothers who had the overall responsibility for the children. It was also most of the mothers who cuts work time and salary for manage to do all the things that comes with a disabled child in the family. The participant’s health can be described as good which mostly can be explained on the facts that they lived with social security around them.
Swedish abstract
Lindén.S. En handikappad familj? – en studie om den psykosociala situationen för föräldrar med funktionshindrade barn. Examensarbete i folkhälsovetenskap 20 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och Samhälle, 2005 Tidigare studier som gjorts på den gruppen pekar mot att föräldrarnas situation är jobbig och ansträngd. Dessvärre är det så att det inte finns något samlat material om den här gruppen trots att de utgör en ganska stor andel av Sveriges befolkning. Föräldrarnas hälsotillstånd har på något vis hamnat i bakgrunden. Syftet med den här studien har varit att kartlägga hur den psykosociala situationen ser ut för dessa föräldrar, om deras sjukskrivningsnivå har påverkats samt i vilken utsträckning föräldrarna delar på ansvaret för barnen. Jag har haft två frågeställningar som utgångspunkt för arbetet: - Hur upplever föräldrarna till funktionshindrade barn sitt psykosociala förhållande? - Hur hanterar de sin situation? Undersökningen är en kvalitativ intervjustudie med hermeneutisk ansats. Teorierna som använts är Aaron Antonovskys KASAM-teori och Robert A. Karaseks Krav/kontrollteori. Det visade sig att de farhågor man kunde skönja från andra studier lite grann kom på skam. Mina informanter var samtliga svenskar, hade bra utbildning och bra inkomst samt levde i socialt stabila miljöer. Visst fanns det problem det kan man inte komma ifrån. Det var oftast mammorna i familjerna som hade det övergripande ansvaret för barnen och det var oftast de som gick ner i arbetstid och lön för att hinna med allt de som behövde hinnas med när man har ett funktionshindrat barn. Deltagarnas hälsa kan man beteckna som god vilket till stor del kan förklaras av att de omgavs av en social trygghet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Föräldrar med funktionshindrade barn
Stressfaktorer
Psykosocial situation
Handikapp
Funktionshinder
Ekonomi
Parents with disabled children
Stress factors
Psychosocial situation
Handicap
Disability
Economy
Handle http://hdl.handle.net/2043/1811 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics