THE IMPACT OF CRIME NEWS COVERAGE ON FEAR OF CRIME AMONG THE AUDIENCE- A CONTENT ANALYSIS OF THE PORTRAYAL OF INFORMAION IN LOCAL NEWSPAPERS

DSpace Repository

THE IMPACT OF CRIME NEWS COVERAGE ON FEAR OF CRIME AMONG THE AUDIENCE- A CONTENT ANALYSIS OF THE PORTRAYAL OF INFORMAION IN LOCAL NEWSPAPERS

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title THE IMPACT OF CRIME NEWS COVERAGE ON FEAR OF CRIME AMONG THE AUDIENCE- A CONTENT ANALYSIS OF THE PORTRAYAL OF INFORMAION IN LOCAL NEWSPAPERS
Author Martinez Olsson, Elina
Date 2014
English abstract
The influence of crime news coverage on fear of crime in the audience has for decades been evaluated as a social problem. Indicating a relationship of exposure to crime news and the emergence of fear of crime. However, the research on crime news coverage is limited, and questions remain about how the lack of information in the portrayal of crime in newspaper influences fear of crime among the audience. This study examines the presentation of crime news in newspapers regarding the amount of information provided to the reader, and the influence of this coverage on fear of crime among the readers. The sample consist of 900 crime news articles published in two local newspapers in Skåne, Sweden, and were content analyzed based on previous research, and on theoretical perspectives of Locus of control, Assignment of responsibility, and Downward comparison. The results show that both information regarding the context of the crime incident, and information regarding the characteristics of the victim and offender are rarely portrayed in the crime news. The results also imply that the absence of information, provide in the newspapers, may influence fear of crime among the readers. This is suggested to be due to the lack of ability to control crime events, and to evaluate one´s own risk for victimization. Finally, this study suggests educating newspaper journalist in public health method, which might lead to a decreased risk for fear of crime among the audience.
Swedish abstract
Nyhetsrapporteringen av brott och dess inverkan på läsarnas rädsla för brott har i årtionden studerats som ett socialt problem. Dessa studier indikerar på en relation mellan exponeringen av brottsnyheter och uppkomsten av rädsla för brott. Däremot är forskningen gällande brottsrapportering begränsad och lämnar utrymme för frågor gällande hur bristen på information i porträtteringen av brottsnyheter påverkar rädslan för brott bland läsarna. Denna studie undersöker hur presentationen av brottsnyheter gällande mängden information som tilldelas läsaren ser ut och hur denna rapportering påverkar rädslan för brott bland läsarna. Urvalet för studien består av 900 brottsartiklar, publicerade i två lokaltidningar i Skåne, Sverige. Genom innehållsanalys studeras artiklarna utifrån de teoretiska perspektiven kontrollokus, tillskrivning av ansvar och nedåtriktad jämförelse. Resultaten visar att både information gällande kontexten av en brottshandling samt information gällande egenskaper hos offer och gärningsperson sällan porträtteras i brottsartiklar. Resultatet visar också på att frånvaron av denna information kan påverka läsarnas rädsla för brott. Det antyds att detta beror på upplevelsen av bristen att själv kontrollera brottshändelser samt en bristande förmåga att kunna avgöra sin egen risk för utsatthet för brott. Avslutningsvis föreslås utbildning av journalister i författande metoder som kan minskar risken för rädsla för brott bland läsarna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 50
Language eng (iso)
Subject crime news coverage
crime perception
fear of crime
media
content analysis
theoretical perspectives
Handle http://hdl.handle.net/2043/18197 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics