Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

DSpace Repository

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutvecklande arbetssätt i förskolan
Author Friberg, Ulrika ; Thermaenius, Sofia
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att studera hur pedagoger arbetar med barnens språkutveckling. Vi har använt oss av kvalitativ metod, där vi har intervjuat forskare, logopeder och en specialpedagog. För att undersöka hur pedagogerna arbetar i förskoleverksamheter har vi använt oss av enkäter som de fått svara på. Våra frågeställningar är Vilka olika typer av arbetssätt används i förskolan? Hur ser pedagoger på förskolan på sitt språkberikande arbete med barnen? Intervjuerna har transkriberats och analyserats med enkäterna och forskningen som vi läst i ämnet. Vi har i undersökning kommit fram till att pedagogernas syn på barnet speglar det kompetenta barnet, medan de har olika metoder för att komma fram till målet för att utveckla barnens språkande. Vi kan i vår undersökning se att alla pedagoger trycker på att den sociala samvaron är viktig för barnens språkutveckling. En röd tråd som vi finner i undersökningen är att pedagogerna menar att det är av stor vikt att de hittar barnens intresse vilket leder till att barnens språkande utmanas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject språkutveckling
bildstöd
TAKK
samspela
språklek
Handle http://hdl.handle.net/2043/18227 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics