VEM VAR HON? OM KVINNLIGA OFFER FÖR MORD I INTIMA RELATIONER

DSpace Repository

VEM VAR HON? OM KVINNLIGA OFFER FÖR MORD I INTIMA RELATIONER

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title VEM VAR HON? OM KVINNLIGA OFFER FÖR MORD I INTIMA RELATIONER
Author Thell, Aprilla
Date 2015
English abstract
In Sweden, 17 women are murdered each year by a man they are or recently have been in an intimate relationship with. That means one woman every third week. The circumstances usually resemble. Separation initiated by the woman. The man she is leaving is most often a jealous and controlling type. He has clearly expressed suicidal thoughts, caused by the situation. A larger number of the murdered women did seek help, and in some of the cases authorities has been unsuccessful in identifying the risk situation. Perhaps one could improve the risk assessment done when she is seeking help or reporting vulnerability by finding common factors among the women or in their immediate surrounding? The source of information is court records and criminal investigations. Theoretically, one can look at both criminological and sociological theories. Through qualitative systematic document analysis of this material some findings emerged; the actual size of the woman, her personality and her financial situation. Furthermore, for future research, it reveals various aspects of the protective measures taken to keep the woman safe. Since the basis of the results in this paper rests on relatively few cases, it would be interesting to work with a larger amount of material. This could reveal if the results held their strength or weakened, and if there was more to be found. Intimate partner murder is a significant problem that affects both individuals and society. 17 victims, 17 men incapacitated for a long time and an even larger number of children that without guilt are attributed with a lifetime of suffering including a huge impact on their future health and wellbeing.
Swedish abstract
I Sverige mördas 17 kvinnor om året av en man de är eller nyligen har varit i intimt förhållande med. Det innebär en kvinna var tredje vecka. Omständigheterna är oftast de samma. Separation, med kvinnan som drivande part. Mannen de lämnar är svartsjuk och av kontrollerande typ. Han har i situationen nästan alltid tydligt uttalade självmordstankar. Kvinnorna har vanligen sökt hjälp och i en del av fallen har man misslyckat med att identifiera deras riskfyllda situation. Genom att finna gemensamma nämnare hos kvinnorna eller i deras direkta närhet, kanske det går att förbättra riskbedömningen som görs när hon söker hjälp eller anmäler en utsatthet? Underlaget till arbetet består av domstolshandlingar och förundersökningar. Teoretiskt kan man titta åt både kriminologiska och sociologiska teorier. Genom kvalitativ systematisk dokumentanalys av nämnt material har en del resultat framkommit; storleken på kvinnan, hennes personlighet samt hennes ekonomiska situation. Vidare och för framtida forskning framkommer olika aspekter kring hur skyddsåtgärder för kvinnan fungerar. Eftersom grunden till resultaten i denna uppsats vilar på relativt få fall vore det även av intresse att göra samma arbete på större mängd material för att se om resultatens styrka håller eller försvagas, samt om det framkommer flera resultat. Intimt partnermord är ett signifikant problem som påverkar både individer och samhälle. 17 offer, 17 långtidsinkapaciterade män och ett ännu större antal barn som utan skuld tillskrivs ett livslångt lidande med konsekvenser för deras framtid, hälsa och välmående.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject gärningspersonen
intim partner
kvinna
mord
offer
relation
riskbedömning
perpetrator
intimate partner
woman
murder
victim
relationship
risk assessment
Handle http://hdl.handle.net/2043/18439 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics