ATT VARA ICKE-AKUT PATIENT PÅ EN SVENSK AKUTMOTTAGNING

DSpace Repository

ATT VARA ICKE-AKUT PATIENT PÅ EN SVENSK AKUTMOTTAGNING

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ATT VARA ICKE-AKUT PATIENT PÅ EN SVENSK AKUTMOTTAGNING
Author Larsson, Erika ; Sturesson, Hanna
Date 2015
English abstract
Background: Most of the patients who visit the emergency department feel that they are concerned about their health and that they quickly need a clinical assessment and obtain help. Patients that visit the emergency department can be in need of urgent medical attention but the more common patient group are those patients whose condition does not matter of life or death. The work at the emergency department is characterized by fast encounters witch are based on routine and have a limited space to provide individual care. Aim: The aim of the present study was to compile studies about how the patients experience their stay at the Swedish emergency department, from the first encounter in the triage room during the waiting time until the first meeting with the physician with focus on the non-urgent patients. Method: In order to find relevant studies data searches in PubMed and Cinahl were made. A compilation of 11 studies was done, eight studies with qualitative approach and three studies with quantitative approach. Quality of the included studies was made with help from modified audit protocols and from a number of aspects that were considered important for the quality of the study. Findings: The result of this study shows on one common factor – that if good communication between the patients and the healthcare staff is achieved the patients experiences the stay at the emergency department as more positively. Conclusion: The patients’ negative experience of waiting and the feeling of being abandoned could be avoided by the nursing staff if they were giving the patients only a small degree of attention.
Swedish abstract
Bakgrund: Gemensamt för de flesta patienter som söker sig till en akutmottagning, är att de känner oro för sin hälsa och att de upplever att de behöver snar bedömning och hjälp. Till akutmottagningen kommer de patienter som har behov av ett akut medicinskt omhändertagande, men betydligt vanligare är de patienter vars tillstånd inte handlar om liv eller död. Arbetet på akutmottagningen karakteriseras av möten som sker snabbt, rutinmässigt och med ett begränsat utrymme att erbjuda individuell omvårdnad. Syfte: Föreliggande litteraturstudie avsåg att sammanställa studier om hur den icke-akuta patienten upplevde vistelsen på den svenska akutmottagningen i samband med bemötande och omhändertagande i triagen under väntetiden fram till första mötet med läkaren. Fokus lades på den icke-akuta patienten relaterat till det aktuella ämnet – det faktum att arbetsbelastningen är hög, patientflödet stort och väntetiderna långa. Metod: För att finna relevanta studier gjordes databassökningar i PubMed och Cinahl. En sammanställning av 11 vetenskapliga studier gjordes, åtta studier med kvalitativ ansats och tre studier med kvantitativ ansats. Kvalitetsbedömning av de inkluderade studierna gjordes dels med hjälp av ett modifierat granskningsprotokoll och dels av ett antal utvalda aspekter som ansågs viktiga för studiens kvalitet. Resultat: En gemensam faktor framkom, nämligen att god information och kommunikation påverkade patienternas upplevelse av vistelsen på akutmottagningen positivt. Individanpassad omvårdnad, delaktighet och trygghet uppnåddes genom ömsesidig förståelse och kommunikation mellan patient och vårdpersonal. Slutsats: Negativ upplevelse av att vänta och känslan av att känna sig övergiven kunde undvikas med hjälp av små uppmärksammande handlingar från vårdpersonalen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Akutmottagning, information, omvårdnad, patientupplevelse, Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/18522 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics