Modifiering av ett generiskt postoperativt instrument till ett instrument speciellt inriktat mot kranskärlsoperation

DSpace Repository

Modifiering av ett generiskt postoperativt instrument till ett instrument speciellt inriktat mot kranskärlsoperation

Details

Files for download
Icon
Svenskt abstrakt: ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Modifiering av ett generiskt postoperativt instrument till ett instrument speciellt inriktat mot kranskärlsoperation
Author Bratt, Annika
Date 2015
Swedish abstract
Syfte och mål: Syftet var att modifiera och utvidga det generiska instrumentet ”Postoperative Recovery Profile” (PRP) för att utvärdera återhämtningen efter kranskärlsoperationer (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)). Bakgrund: Efter en kranskärlsoperation riskerar patienterna att drabbas av en mängd olika postoperativa symtom. Goda kunskaper om återhämtningsprocessen är en förutsättning för god omvårdnad. Vi kunde inte finna något procedurspecifikt instrument för utvärdering av de postoperativa symtomens omfattning och varaktighet efter denna typ av operation. Design: För att utveckla ett procedur-specifikt instrument i form av ett frågeformulär användes en kvantitativ design. Metod: Det generiska instrumentet PRP innehållande 19 punkter, modifierades och utökades med procedur-specifika symptom som identifierades genom en litteraturöversikt. Innehållsvalideringen genomfördes med sjukvårdspersonal (n = 15), inneliggande patienter (n = 12) och polikliniska patienter (n = 4). En provomgång genomfördes med inneliggande patienter (n = 10). Reliabilitets-utvärderingen genomfördes med ett test-retest med inneliggande patienter (n = 24). Resultat: I litteraturstudien identifierades 18 procedur-specifika symtom som lades till PRP. Endast 3 av de 35 punkterna i det modifierade och förlängda PRP-CABG uppnådde ett acceptabelt validitets-index (> 0,78). Samtliga 35 punkter i provomgången rapporterades av minst två patienter. Frågeformuläret tog 4-9 minuter att fylla i och ansågs lätt att använda. I reliabilitets-testet bedömdes 25 av de 35 punkterna tillfredsställande stabila (> 70 %). Slutsatser: Det nya instrumentet visade lovande resultat, men innehållsvalideringsindex var lågt. Det behöver valideras och testas ytterligare innan det kan användas i klinisk praxis. Relevans för klinisk praxis: Den kunskap som ett procedurspecifikt instrument kan generera kan användas för att utvärdera postoperativ återhämtning över tid samt vägleda sjuksköterskor att ge optimal patientcentrerad vård och hjälpa dem att utvärdera omvårdnadsåtgärder.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/18559 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics