Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation vid överrapportering. En intervjustudie.

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation vid överrapportering. En intervjustudie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation vid överrapportering. En intervjustudie.
Author Ardell, Sandra ; Richards, Sarah
Date 2015
English abstract
Aim: The aim of this study was to explore how nurses in community care experienced communication during oral hand-over reports of patients between hospital and community care. Background: The National Board of Health has identified communication and information transfer as a risk area within health care. Hand-over report is intended to transfer information from one caregiver to another. Ineffective hand-over reports are a contributing factor to situations that has been reported to lead to injury during care. Nurses are expected to have knowledge of how their communication affects others and of people's different ways of communicating. Method: A qualitative interviewing method was chosen. Six interviews with nurses in community care were carried out. A manifest content analysis was performed on the transcribed interviews. Results: The analysis resulted in two themes and five categories. The interviews revealed that attitude was of importance for communication, information transfer and in extension patient safety. A good working environment was a pre-condition for a good hand-over report. Stress had a negative effect on the communication. The oral hand-over report was seen as an important tool for good care giving. Conclusion: Attitude was of importance for the communication, and can affect it in a positive or negative direction. The oral report was considered to be an important function. When it works well, it could enhance patient safety and result in good care.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor inom kommunal vård upplever att kommunikationen fungerar vid muntlig överrapportering av patienter mellan sjukhusvård och vård i kommunal verksamhet. Bakgrund: Socialstyrelsen har identifierat kommunikation och informationsöverföring som ett riskområde inom hälso- och sjukvård. Överrapportering syftar till att överföra information från en vårdgivare till en annan. Ineffektiv överrapportering är en bidragande faktor till situationer som leder till vårdskador. Sjuksköterskan förväntas ha insikt i hur det egna kommunikationsuttrycket påverkar andra och om andras olika sätt att kommunicera. Metod: En kvalitativ intervjumetod valdes. Sex intervjuer med sjuksköterskor inom kommunal vård genomfördes. En manifest innehållsanalys gjordes på de transkriberade intervjuerna. Resultat: Analysen resulterade i två teman och fem kategorier. I intervjuerna framkom att bemötande har en betydelse för kommunikationen, informationsöverföringen och i förlängningen patientsäkerheten. En god arbetsmiljö var en förutsättning för en god överrapportering. Stress hade en negativ inverkan på kommunikationen. Den muntliga överrapporteringen upplevdes vara ett viktigt verktyg för god omvårdnad. Slutsats: Bemötande har en betydelse och kan påverka kommunikationen i en positiv eller negativ riktning. Den muntliga överrapporteringen ansågs fylla en viktig funktion, när den är välfungerande kan den stärka patientsäkerheten och möjliggöra god omvårdnad.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject bemötande
kommunal vård
kommunikation
SBAR
överrapportering
Handle http://hdl.handle.net/2043/18620 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics