NÄR SKA MAN VARA MAN I VÅRDEN OCH NÄR SKA MAN INTE?

DSpace Repository

NÄR SKA MAN VARA MAN I VÅRDEN OCH NÄR SKA MAN INTE?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title NÄR SKA MAN VARA MAN I VÅRDEN OCH NÄR SKA MAN INTE?
Author Osman Taha, Rakaft ; Eriksson, Jennie
Date 2015
English abstract
Background: Nursing care is usually seen as a task for women, which makes the nursing role difficult to manage for men. The proportion of men in healthcare over the past decades has remained low. Today, there is a desire to even out the gender disparities in the nursing profession. An important step in obtaining men into nursing education is to create attractive environments for the male nursing student. Aim: To examine how male nursing students in a female-dominated profession experienced treatment from patients and colleagues during clinical placement. Method: An empirical study with qualitative approach. Data was collected by interviews. The material was analyzed with Graneheim & Lundman's qualitative content analysis. Results: It was found that male nursing students generally felt positive about the treatment from both patients and colleagues. However, many traditional beliefs that men are doctors and women are nurses remain mainly with patients, which allow male nursing students to be questioned for their nursing skills. Conclusion: The study indicates that the good treatment which male student nurses experience is because they are sought after and therefore becomes an appreciated minority. Although they can be put to difficulties during intimate caring situations due to their male gender.
Swedish abstract
Bakgrund: Omhändertagande och omsorg ses vanligen som en uppgift för kvinnor, vilket gör att rollen som sjuksköterska kan vara svår att hantera för män. Andelen män i vården har under de senaste decennierna förblivit låg. Det finns idag en påtaglig önskan att jämna ut könsskillnaderna inom sjuksköterskeyrket. Ett viktigt steg i att attrahera män till sjuksköterskeutbildningen är att skapa tilltalande miljöer för den manliga sjuksköterskestudenten. Metod: Empirisk studie med kvalitativ ansats. Som datainsamling genomfördes intervjuer. Materialet analyserades med Graneheim & Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Syfte: Att undersöka hur manliga sjuksköterskestudenter i ett kvinnodominerat yrke upplevde bemötandet från patienter och kollegor under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Resultat: Det framkom att manliga sjuksköterskestudenter generellt upplevde bemötandet positivt från såväl patienter som kollegor. Dock lever många traditionella uppfattningar av att män är läkare och kvinnor sjuksköterskor kvar hos huvudsakligen patienter som gör att manliga sjuksköterskestudenters omvårdnadskompetens kan bli i ifrågasatt. Konklusion: Studien indikerar på att det goda bemötandet som manliga sjuksköterskestudenter upplever är på grund av att de är eftertraktade och män blir därför en uppskattad minoritet. De kan dock ställas inför hinder vid intima omvårdnadssituationer på grund av sitt manliga kön.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Bemötande
Kollegor
Manliga sjuksköterskestudenter
Patienter
Upplevelser
Verksamhetsförlagd utbildning
Clinical placement
Colleagues
Experiences
Male nurse students
Treatment
Patients
Handle http://hdl.handle.net/2043/18621 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics