"We have to keep on improvsing" AN ETNOGRAPHIC FIELD STUDY ABOUT THE CHALLENGES AND STRATEGIES OF NURSES IN CENTRAL UGANDA

DSpace Repository

"We have to keep on improvsing" AN ETNOGRAPHIC FIELD STUDY ABOUT THE CHALLENGES AND STRATEGIES OF NURSES IN CENTRAL UGANDA

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "We have to keep on improvsing" AN ETNOGRAPHIC FIELD STUDY ABOUT THE CHALLENGES AND STRATEGIES OF NURSES IN CENTRAL UGANDA
Author Stenlund, Linnea
Date 2015
English abstract
Aim: To explore what kind of challenges nurses are facing in their work at a hospital incentral Uganda and what strategies they used due to these challenges. Background: In Uganda, life expectancy is 53 years old and 50% of the population is under 14 years. This means that the spectrum of diseases looks different in comparison from European countries. The most common causes of death are malaria, pneumonia and complications related to HIV and AIDS. State funding of health care is lower than in other sub-Saharan countries. The hospital in Entebbe should, as recommended by the Ugandan Ministry of Health, have 46 nurses and 11 doctors but in the present situation the number of nurses are 18 and 7 doctors. Method: An ethnographic study based on observations of the nurses at the hospital in Entebbe, Uganda and interviews with nurses at the same hospital. The study was done in four weeks from November to December 2014. The material was analysed using content analysis. Findings: The nurses experienced that the biggest challenges in their work was the shortage of staff, lack of equipment and dependence on relatives of patients. The strategies the nurses used were improvisation, faith in God, gathering every week and individually plan their shift. Conclusion: The nurses at Entebbe hospital faces a range of challenges and applies various kinds of strategies to deal with those. Due to the cultural and economic context both the challenges and strategies differs from the situation in Sweden. Further research should be done for a deeper understanding.
Swedish abstract
Syfte: Att undersöka vilka utmaningar sjuksköterskor möter i arbetet på ett sjukhus i centrala Uganda samt att undersöka vilka strategier de använder för att hantera dessa utmaningar. Bakgrund: I Uganda är medellivslängden 53 år och 50% av befolkningen är under 14 år. Det gör att sjukdomspanoramat ser annorlunda ut i jämförelse med europeiska länder. De vanligaste dödsorsakerna i Uganda är malaria, pneumoni och följdsjukdomar relaterat till HIV/AIDS. Den statliga finaniseringen av sjukvården är lägre än i andra subsahariska länder. Sjukhuset i Entebbe bör enligt rekommendationer från det Ugandiska Hälso Ministeriet ha 46 sjuksköterskor och 11 läkare men i dagsläget är antalet sjuksköterskor 17 och läkare 7 stycken. Metod: En etnografisk studie baserad på observationer av sjuksköterskor på sjukhuset i Entebbe i Uganda samt intervjuer med sjuksköterskor på samma sjukhus. Studien gjordes under fyra veckor, November – December 2014. Materialet analyserades med innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att de största utmaningarna i deras arbete låg i brist på personal, otillräcklig utrustning och beroendet av anhöriga till patienter. De strategier som sjuksköterskorna använde var att improvisera, tron på Gud, att samlas varje vecka och att individuellt planera sina arbetspass. Slutsats: Sjuksköterskorna på sjukhuset i Entebbe mötte många olika utmaningar och använde olika strategier för att hantera dem. På grund av den kulturella och ekonomiska kontexten så skiljer sig både utmaningarna och strategierna från situationen i Sverige. Mer forskning är eftersträvansvärd för en fördjupad förståelse.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 25
Language eng (iso)
Subject Challenges
nurses
Relatives
Strategies
Uganda
Handle http://hdl.handle.net/2043/18622 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics