Låt oss prata om sex - En studie om högstadieelever- och lärares syn på sex- och samlevnadsundervisningen

DSpace Repository

Låt oss prata om sex - En studie om högstadieelever- och lärares syn på sex- och samlevnadsundervisningen

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Låt oss prata om sex - En studie om högstadieelever- och lärares syn på sex- och samlevnadsundervisningen
Author Bayne, Sanna
Date 2015
English abstract
Sexual education has changed significantly over the last 100 years. It used to be something you would not talk about and has now changed into something that is openly discussed and something you can find information about everywhere. The fact that it is nowadays so easy to find information about sex makes the sexual education todays youngsters receive at school even more important. However sexual education is not the same in different countries. In this study a comparison is made with the help of a questioner and student interviews between 2 schools in Sweden (1 comprehensive school and 1 free school) and 1 comprehensive school in England to compare what todays pupils think they learn during sexual education, which teaching methods the teachers are using and in what way the pupils would have changed their sexual education if they had the chance. Three teachers (one from each school) were also interviewed during the course of this study to get a more in depth picture of what they are teaching and what teaching methods they use. The results showed that the pupils in the Swedish schools were happier with their education, thought that they got taught about a lot of different subjects and that the teachers used many different teaching methods. The pupils in the English schools were less happy with their sexual education and thought that the teacher focused too much on STDs. The pupils in school 1 in Sweden were most happy with their sexual education out of the 3 schools. The teachers in both Sweden and England all identified the importance of being able to discuss sex with their pupils and that is it important to dare to speak about all the hard subjects that are included in sexual education. It says more clearly in the Swedish curriculum what subjects are meant to be included in sexual education compared to the English curriculum where it says that the only subjects that must be included are reproduction and STDs. The importance of being able to discuss sex is something both the pupils and teachers brought up during the study. It has been proven in other studies that the most important part of sexual education is the discussions and being able to talk to the pupils about such a sensitive subject that sex i
Swedish abstract
Sex- och samlevnadsundervisningen har förändrats mycket under de senaste 100 åren. Från att vara något man inte talade om till något som vi diskuterar öppet och kan hitta information om överallt. Just den här tillgången till information som dagens ungdomar har, gör sex- och samlevnadsundervisningen på skolan ännu viktigare. Men sex- och samlevnadsundervisningen ser olika ut i olika länder. I denna studie så görs en jämförelse genom en enkätundersökning och elevintervjuer mellan 2 skolor i Sverige (en kommunalskola och en friskola) och 1 kommunal skola i England för att kunna jämföra vad dagens ungdomar upplever att de lär sig under sin sex-och samlevnadsundervisning, vilka undervisningsmetoder lärarna använder sig av och hur ungdomarna hade förändrat undervisningen om de hade haft chansen. I denna studie så intervjuas även 3 stycken lärare (en från var skola) för att få en djupare bild av vad de undervisar om och vilka undervisningsmetoder de använder sig av. Det visade sig att eleverna på skolorna i Sverige var mer nöjda med sin undervisning, tyckte att de fick lära sig om flera ämnen och att läraren använde sig av mer varierande undervisningsmetoder än på skolan i England, där eleverna var mer missnöjda och tyckte att läraren fokuserade för mycket på könssjukdomar. Eleverna på skola 1 i Sverige (friskola) var de elever som var nöjdast med sin utbildning i sex- och samlevnad. Lärarna både i Sverige och England diskuterade kring vikten att få diskutera om flera olika ämne med sina elever i sex- och samlevnad och om att våga prata med sina elever om alla de svåra ämne som finns inom sex-och samlevnad. I den svenska läroplanen så står det mer utförligt om vad som ska vara med i sex-och samlevnadsundervisningen medan i den engelska läroplanen står det enbart att de behöver undervisa om reproduktion och könssjukdomar. Något som både elever och lärare lyfter fram är vikten av att kunna diskutera kring sex- och samlevnad och det har visat sig i tidigare studier att det viktigaste vi som lärare kan göra med våra elever är att prata med dem just om ett sådant känsligt ämne som sex faktiskt är.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/18685 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics