Språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt

DSpace Repository

Språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt

Details

Files for download
Icon
Empirisk studie
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt
Author Kost, Nejra
Date 2015
Swedish abstract
En förutsättning att lyckas i skolan är att behärska undervisningsspråket vilket även är en av faktorerna som påverkar andraspråkselevers framgång i skolan. Det kan framkomma att en andraspråkselev behärskar undervisningsspråket i samband med samtal med sina kamrater men när eleven väl sätter sig med en text med obekanta ord så vet eleven inte hur den ska gå tillväga för att ta sig igenom texten. Utifrån problematiken kring andraspråkselevers språkutveckling valde jag att undersöka vilka arbetssätt som främjar andraspråkselevers språkutveckling. Syftet med arbetet är att undersöka hur verksamma klasslärare går tillväga för att främja andraspråkselevers språkutveckling och vilka arbetssätt de föredrar. För att nå syftet använde jag mig av kvalitativa intervjuer och observationer för att se hur två verksamma klasslärare arbetar. I samband med tidigare forskning menar språkforskare som Pauline Gibbons, Maaike Hajer, Mary Schleppegrell och Inger Lindberg menar att om flerspråkiga elever ska ha möjlighet att utveckla ett allsidigt språk ska de i all undervisning få rikliga tillfällen till språkanvändning och interaktion. Jag har valt att utgå från ett interaktionellt perspektiv på språkutveckling, alltså en teoretisk ram som jag använder för att tala/skriva om det språk som eleverna i klassrummet använder. Den sociokulturella teorin är en syn på interaktionens roll. Teorins grundtanke är att språket utvecklas på grund av kommunikativa och sociala behov i kontakt med andra. Jag använder mig av kvalitativa metoder då jag är intresserad av informantens berättelse, ord och samband. Empirin består av både intervjuer och observationer. Respondenterna för min studie är en två klasslärare. Resultatet visar på att användningen av undervisningsspråket är viktigt för att främja andraspråkselevers språkutveckling. Båda klasslärarna är eniga om att det är i samband med användning av språket man utvecklar språkkunskaper och därför ska det användas på många olika sätt genom att till exempel läsa, rita, lyssna och skriva. Det har varit givande för mig att intervjua och göra observationsstudier hos de två klasslärarna som tog emot mig, då de har många år av erfarenheter vad gäller andraspråkselever och lärarprofessionen. Avslutningsvis vill jag säga att det som framkom tydligast i resultatet var att båda klasslärarna såg språket som nyckeln till samspel och integration och att klassläraren har en avgörande roll för elevers språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject andraspråkselever
språkinlärning
språkundervisning
språkutveckling
arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/18718 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics